http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
24 พ.ย.59 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
16 พ.ย.59 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14 พ.ย.59 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14 พ.ย.59 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14 พ.ย.59 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
31 ต.ค.59 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
21 ต.ค.59 คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
19 ต.ค.59 การสัมมนาโครงการมาร์ชชิ่งความดี
19 ต.ค.59 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
13 ต.ค.59 ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559
11 ต.ค.59 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
6 ต.ค.59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2559
5 ต.ค.59 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาฯ
6 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
2 ก.ย.59 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
25 ส.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
19 ส.ค.59 การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2559"
18 ส.ค.59 เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
11 ส.ค.59 โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 (พ.ศ. 2559) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
9 ส.ค.59 สมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
9 ส.ค.59 การประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ (PEACE POSTER) ครั้งที่ 29
9 ส.ค.59 การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ส.ค.59 การแข่งขันประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 1
1 ส.ค.59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด/แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
1 ส.ค.59 ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
27 ก.ค.59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016
27 ก.ค.59 การประชาสัมพันธ์การร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016
25 ก.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
22 ก.ค.59 การประกวดแข่งขันโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 1
22 ก.ค.59 เลื่อนวันแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47