http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
16 ธ.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ ปี ๒๕๕๘
16 ธ.ค.57 การจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔
8 ธ.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ปี ๒๕๕๘ Thailand Global Natural History Day ๒๐๑๕ (TNHD)
28 พ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนในสังกัด กลุ่ม CEO เพื่อรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบโครงสรัางหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
26 พ.ย.57 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
24 พ.ย.57 การประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
23 พ.ย.57 สมศ.กำหนดประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2558
12 พ.ย.57 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓
29 ต.ค.57 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
17 ต.ค.57 การประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔
26 ก.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
26 ก.ย.57 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
25 ก.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
6 ส.ค.57 เชิญชวนร่วมโครงการประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (EGAT Low Carbon School Aword)


หน้า 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47