http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
25 ก.พ.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
10 พ.ย.58 การเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT
8 ส.ค.58 ด่วนให้ รร.กรอกข้อมูล จุดเน้น ลงตารางข้อมูล
5 มิ.ย.58 ไฟล์แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
11 มี.ค.58 แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
23 ก.พ.58 สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘
10 ก.พ.58 การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)
29 ม.ค.58 การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ
22 ม.ค.58 กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
22 ม.ค.58 แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
19 ม.ค.58 การประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพ
16 ม.ค.58 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
15 ม.ค.58 การส่งใช้เงินยืมราชการโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร
7 ม.ค.58 การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนบนกระดาษคำตอบ
7 ม.ค.58 เปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องิ่น(LAS)
30 ธ.ค.57 การประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
30 ธ.ค.57 การประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
16 ธ.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ ปี ๒๕๕๘
16 ธ.ค.57 การจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔
8 ธ.ค.57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ปี ๒๕๕๘ Thailand Global Natural History Day ๒๐๑๕ (TNHD)
28 พ.ย.57 ขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนในสังกัด กลุ่ม CEO เพื่อรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบโครงสรัางหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
26 พ.ย.57 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
24 พ.ย.57 การประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
23 พ.ย.57 สมศ.กำหนดประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2558
12 พ.ย.57 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓
29 ต.ค.57 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
17 ต.ค.57 การประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔
26 ก.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
26 ก.ย.57 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
25 ก.ย.57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย


หน้า 1หน้า 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47