http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
6 ก.ย.59 ประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
2 ก.ย.59 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
25 ส.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
19 ส.ค.59 การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2559"
18 ส.ค.59 เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
11 ส.ค.59 โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 (พ.ศ. 2559) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
9 ส.ค.59 สมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
9 ส.ค.59 การประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ (PEACE POSTER) ครั้งที่ 29
9 ส.ค.59 การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ส.ค.59 การแข่งขันประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 1
1 ส.ค.59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด/แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
1 ส.ค.59 ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
27 ก.ค.59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016
27 ก.ค.59 การประชาสัมพันธ์การร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016
25 ก.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
22 ก.ค.59 การประกวดแข่งขันโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 1
22 ก.ค.59 เลื่อนวันแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด
14 ก.ค.59 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
12 ก.ค.59 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
8 ก.ค.59 ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียน สังกัด สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๙
7 ก.ค.59 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
30 มิ.ย.59 การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559
8 มิ.ย.59 การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 มิ.ย.59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ"
8 มิ.ย.59 โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"
8 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๐"
2 มิ.ย.59 ขอความร่วมมือจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
31 พ.ค.59 รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
27 พ.ค.59 ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชันการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
25 ก.พ.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47