ฐานข้อมูล P-Obec
ที่ รหัสโรงเรียนขื่อโรงเรียน อำเภอดาวน์โหลด
1 53010009 มารีวิทยา เมือง ดาวน์โหลด
2 53010101 บ้านหนองครก เมือง ดาวน์โหลด
3 53010102 บ้านหนองโพธิ์ เมือง ดาวน์โหลด
4 53010103 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมือง ดาวน์โหลด
5 53010104 บ้านหนองสวง เมือง ดาวน์โหลด
6 53010105 บ้านดอนกลาง เมือง ดาวน์โหลด
7 53010106 ชุมชนหนองยางหนองม่วง เมือง ดาวน์โหลด
8 53010107 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง ดาวน์โหลด
9 53010201 บ้านหมากเขียบ เมือง ดาวน์โหลด
10 53010202 บ้านก้านเหลือง เมือง ดาวน์โหลด
11 53010203 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 เมือง ดาวน์โหลด
12 53010204 บ้านยางกุดนาคำ เมือง ดาวน์โหลด
13 53010301 บ้านทุ่ม เมือง ดาวน์โหลด
14 53010302 บ้านขมิ้น เมือง ดาวน์โหลด
15 53010303 บ้านเสือบอง เมือง ดาวน์โหลด
16 53010304 บ้านโนนแกด เมือง ดาวน์โหลด
17 53010305 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง ดาวน์โหลด
18 53010306 บ้านฮ่องแข้ดำ เมือง ดาวน์โหลด
19 53010307 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง ดาวน์โหลด
20 53010401 บ้านจานหนองคู เมือง ดาวน์โหลด
21 53010402 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง ดาวน์โหลด
22 53010403 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง ดาวน์โหลด
23 53010404 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง ดาวน์โหลด
24 53010405 บ้านโพนค้อ เมือง ดาวน์โหลด
25 53010501 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง ดาวน์โหลด
26 53010502 บ้านแทงวิทยา เมือง ดาวน์โหลด
27 53010503 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง ดาวน์โหลด
28 53010504 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง ดาวน์โหลด
29 53010505 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง ดาวน์โหลด
30 53010506 บ้านบก เมือง ดาวน์โหลด
31 53010507 บ้านซำโพธิ์ เมือง ดาวน์โหลด
32 53010601 จินดาวิทยาคาร 3 เมือง ดาวน์โหลด
33 53010602 ตะดอบวิทยา เมือง ดาวน์โหลด
34 53010603 บ้านเปือยนาสูง เมือง ดาวน์โหลด
35 53010604 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง ดาวน์โหลด
36 53010605 บ้านแก เมือง ดาวน์โหลด
37 53010606 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง ดาวน์โหลด
38 53010607 บ้านโพนแดง เมือง ดาวน์โหลด
39 53010701 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง ดาวน์โหลด
40 53010702 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง ดาวน์โหลด
41 53010703 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง ดาวน์โหลด
42 53010704 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง ดาวน์โหลด
43 53010705 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง ดาวน์โหลด
44 53010706 บ้านดอนสั้น เมือง ดาวน์โหลด
45 53010707 มหาราช 3 เมือง ดาวน์โหลด
46 53010708 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมือง ดาวน์โหลด
47 53010801 มิ่งเมือง เมือง ดาวน์โหลด
48 53010802 อนุบาลวัดพระโต เมือง ดาวน์โหลด
49 53010803 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2) เมือง ดาวน์โหลด
50 53010804 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง ดาวน์โหลด
51 53010805 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง ดาวน์โหลด
52 53010901 บ้านคูซอด เมือง ดาวน์โหลด
53 53010902 บ้านเวาะ เมือง ดาวน์โหลด
54 53010903 บ้านเปือย เมือง ดาวน์โหลด
55 53010904 บ้านน้ำคำ เมือง ดาวน์โหลด
56 53010905 บ้านหนองโนวิทยา เมือง ดาวน์โหลด
57 53010906 บ้านง้อหนองแสง เมือง ดาวน์โหลด
58 53010907 บ้านหนองคำ เมือง ดาวน์โหลด
59 53011001 บ้านหญ้าปล้อง เมือง ดาวน์โหลด
60 53011002 บ้านเพียนาม เมือง ดาวน์โหลด
61 53011003 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121 เมือง ดาวน์โหลด
62 53011004 บ้านโนนแย้ เมือง ดาวน์โหลด
63 53011005 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง ดาวน์โหลด
64 53011006 บ้านหนองไผ่ เมือง ดาวน์โหลด
65 53011007 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง ดาวน์โหลด
66 53016101 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ดาวน์โหลด
67 53016102 สตรีสิริเกศ เมือง ดาวน์โหลด
68 53016103 คูซอดประชาสรรค์ เมือง ดาวน์โหลด
69 53016104 ไกรภักดีวิทยาคม เมือง ดาวน์โหลด
70 53016105 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า เมือง ดาวน์โหลด
71 53016106 สิริเกศน้อมเกล้า เมือง ดาวน์โหลด
72 53016107 มัธยมโพนค้อ เมือง ดาวน์โหลด
73 53016108 น้ำคำวิทยา เมือง ดาวน์โหลด
74 53016109 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมือง ดาวน์โหลด
75 53016591 ราชประชานุเคราะห์ 29 เมือง ดาวน์โหลด
76 53018001 วัดมหาพุทธาราม เมือง ดาวน์โหลด
77 53018002 รวมสินวิทยา เมือง ดาวน์โหลด
78 53020101 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
79 53020102 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
80 53020103 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
81 53020104 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
82 53020105 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
83 53020106 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
84 53020107 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
85 53020108 บ้านหนองทามใหญ่ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
86 53020201 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
87 53020202 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
88 53020203 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
89 53020204 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
90 53020205 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
91 53020206 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
92 53020301 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
93 53020302 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
94 53020303 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
95 53020304 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
96 53020305 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
97 53020306 บ้านลือชัย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
98 53020307 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
99 53020401 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
100 53020402 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
101 53020403 บ้านดู่ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
102 53020404 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
103 53020405 บ้านสีถาน กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
104 53020406 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
105 53020407 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
106 53020501 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
107 53020502 บ้านหนองกก กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
108 53020503 บ้านยาง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
109 53020504 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
110 53020505 บ้านกล้วย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
111 53020506 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
112 53020507 บ้านโคก กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
113 53020601 บ้านเกาะ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
114 53020602 บ้านนาดี กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
115 53020603 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
116 53020604 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
117 53020605 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
118 53020606 บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
119 53020701 บ้านจาน กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
120 53020702 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
121 53020703 บ้านอาลัย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
122 53020704 บ้านบูรพา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
123 53020705 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
124 53020706 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
125 53020801 บ้านพันลำ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
126 53020802 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
127 53020803 บ้านเทิน กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
128 53020804 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
129 53020805 บ้านขาม กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
130 53020901 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
131 53020902 บ้านอิปาด กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
132 53020903 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
133 53020904 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
134 53020905 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
135 53020906 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
136 53021001 บ้านละทาย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
137 53021002 บ้านกอก กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
138 53021003 บ้านเขวา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
139 53021004 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
140 53021005 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
141 53021101 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
142 53021102 บ้านทาม กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
143 53021103 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
144 53021104 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
145 53021201 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
146 53021202 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
147 53021203 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
148 53021204 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
149 53021205 บ้านเปือย กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
150 53021206 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
151 53026101 กันทรารมณ์ กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
152 53026102 ละทายวิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
153 53026103 บัวน้อยวิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
154 53026104 ผักแพววิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
155 53026105 แวงแก้ววิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
156 53026106 กระดุมทองวิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
157 53026107 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
158 53026108 หนองถ่มวิทยา กันทรารมย์ ดาวน์โหลด
159 53100000 อนุบาลน้ำเพชร ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
160 53100101 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
161 53100102 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
162 53100103 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
163 53100104 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
164 53100105 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
165 53100106 บ้านยางชุมใหญ่สาขาดอนโก ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
166 53100201 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
167 53100202 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
168 53100203 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
169 53100204 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
170 53100205 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
171 53100206 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
172 53100301 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
173 53100302 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
174 53100303 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
175 53100304 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
176 53100305 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
177 53106101 ยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
178 53106102 ลิ้นฟ้าพิทยาคม ยางชุมน้อย ดาวน์โหลด
179 53130101 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ ดาวน์โหลด
180 53130102 บ้านก้อนเส้า โนนคูณ ดาวน์โหลด
181 53130103 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โนนคูณ ดาวน์โหลด
182 53130104 บ้านหนองหิน โนนคูณ ดาวน์โหลด
183 53130105 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ ดาวน์โหลด
184 53130106 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ ดาวน์โหลด
185 53130107 บ้านหนองแวง โนนคูณ ดาวน์โหลด
186 53130108 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง โนนคูณ ดาวน์โหลด
187 53130109 บ้านโนนดู่ โนนคูณ ดาวน์โหลด
188 53130201 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ ดาวน์โหลด
189 53130203 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ ดาวน์โหลด
190 53130204 บ้านปลาข่อ โนนคูณ ดาวน์โหลด
191 53130205 บ้านผักขย่าใหญ่ โนนคูณ ดาวน์โหลด
192 53130301 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ ดาวน์โหลด
193 53130302 บ้านโนนคูณ โนนคูณ ดาวน์โหลด
194 53130303 บ้านหนองมะเกลือ โนนคูณ ดาวน์โหลด
195 53130304 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว โนนคูณ ดาวน์โหลด
196 53130305 บ้านเท่อเล่อ โนนคูณ ดาวน์โหลด
197 53130306 บ้านหนองจิก โนนคูณ ดาวน์โหลด
198 53130307 บ้านร่องเก้า โนนคูณ ดาวน์โหลด
199 53130401 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ ดาวน์โหลด
200 53130402 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ ดาวน์โหลด
201 53130403 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ ดาวน์โหลด
202 53130404 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ ดาวน์โหลด
203 53130405 บ้านโปร่ง โนนคูณ ดาวน์โหลด
204 53130406 บ้านโพนงาม โนนคูณ ดาวน์โหลด
205 53130501 บ้านเวาะวิทยาคม โนนคูณ ดาวน์โหลด
206 53130502 บ้านหยอด โนนคูณ ดาวน์โหลด
207 53130503 บ้านหนองสนม โนนคูณ ดาวน์โหลด
208 53130504 บ้านนาม่อง-นาเมือง โนนคูณ ดาวน์โหลด
209 53130505 บ้านหนองตลาด โนนคูณ ดาวน์โหลด
210 53130506 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ ดาวน์โหลด
211 53136101 โนนค้อวิทยาคม โนนคูณ ดาวน์โหลด
212 53136102 โคกสะอาดวิทยาคม โนนคูณ ดาวน์โหลด
213 53136103 บกวิทยาคม โนนคูณ ดาวน์โหลด
214 53150101 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
215 53150102 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
216 53150103 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
217 53150104 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
218 53150105 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
219 53150106 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
220 53150107 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
221 53150108 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
222 53150201 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
223 53150202 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
224 53150203 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
225 53150204 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
226 53150205 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
227 53150301 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
228 53150302 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
229 53150303 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
230 53150304 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
231 53150305 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
232 53150306 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
233 53150307 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
234 53150308 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
235 53150309 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
236 53150401 อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
237 53150402 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
238 53150403 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
239 53156101 เขื่อนช้างวิทยาคาร น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
240 53156102 น้ำเกลี้ยงวิทยา น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
241 53156103 บัวเจริญวิทยา น้ำเกลี้ยง ดาวน์โหลด
242 53160101 บ้านหนองบัว วังหิน ดาวน์โหลด
243 53160102 บ้านสร้างสะแบง วังหิน ดาวน์โหลด
244 53160103 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน ดาวน์โหลด
245 53160104 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน ดาวน์โหลด
246 53160201 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน ดาวน์โหลด
247 53160202 บ้านสว่าง วังหิน ดาวน์โหลด
248 53160203 บ้านดงยาง วังหิน ดาวน์โหลด
249 53160204 บ้านหนองคูโนนแก้ว วังหิน ดาวน์โหลด
250 53160205 บ้านหนองกันจอ วังหิน ดาวน์โหลด
251 53160206 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน ดาวน์โหลด
252 53160207 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน ดาวน์โหลด
253 53160208 บ้านลิงไอ วังหิน ดาวน์โหลด
254 53160301 อนุบาลวังหิน วังหิน ดาวน์โหลด
255 53160302 บ้านกะเอิน วังหิน ดาวน์โหลด
256 53160303 บ้านโพนดวน วังหิน ดาวน์โหลด
257 53160304 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน ดาวน์โหลด
258 53160305 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน ดาวน์โหลด
259 53160306 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน ดาวน์โหลด
260 53160307 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน ดาวน์โหลด
261 53160401 บ้านโพนยาง วังหิน ดาวน์โหลด
262 53160402 บ้านทุ่งน้อย วังหิน ดาวน์โหลด
263 53160403 บ้านหนองทุ่ม วังหิน ดาวน์โหลด
264 53160404 บ้านเห็นอ้ม วังหิน ดาวน์โหลด
265 53160405 บ้านตีกา วังหิน ดาวน์โหลด
266 53160406 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน ดาวน์โหลด
267 53160407 บ้านหนองตาเชียง วังหิน ดาวน์โหลด
268 53160501 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน ดาวน์โหลด
269 53160502 บ้านโนนดู่ วังหิน ดาวน์โหลด
270 53160503 บ้านทุ่ง วังหิน ดาวน์โหลด
271 53160504 บ้านสร้างบาก วังหิน ดาวน์โหลด
272 53160505 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน ดาวน์โหลด
273 53160506 บ้านสะมัด วังหิน ดาวน์โหลด
274 53160507 บ้านหนองคู วังหิน ดาวน์โหลด
275 53166101 นครศรีลำดวนวิทยา วังหิน ดาวน์โหลด
276 53166102 หนองทุ่มศรีสำราญ วังหิน ดาวน์โหลด
277 53166103 โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ วังหิน ดาวน์โหลด
278 53200101 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ ดาวน์โหลด
279 53200102 กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ ดาวน์โหลด
280 53200103 บ้านกระถุน พยุห์ ดาวน์โหลด
281 53200104 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ ดาวน์โหลด
282 53200105 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ ดาวน์โหลด
283 53200201 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ ดาวน์โหลด
284 53200202 บ้านสร้างหว้า พยุห์ ดาวน์โหลด
285 53200203 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ ดาวน์โหลด
286 53200204 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ ดาวน์โหลด
287 53200205 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ ดาวน์โหลด
288 53200206 บ้านหนองค้า พยุห์ ดาวน์โหลด
289 53200207 บ้านหนองออ พยุห์ ดาวน์โหลด
290 53200208 บ้านเสมอใจ พยุห์ ดาวน์โหลด
291 53200301 อนุบาลพยุห์ พยุห์ ดาวน์โหลด
292 53200302 บ้านคูเมือง พยุห์ ดาวน์โหลด
293 53200303 บ้านหนองรัง พยุห์ ดาวน์โหลด
294 53200304 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ ดาวน์โหลด
295 53200306 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ ดาวน์โหลด
296 53200401 บ้านเปือย พยุห์ ดาวน์โหลด
297 53200402 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ ดาวน์โหลด
298 53200403 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ ดาวน์โหลด
299 53200404 บ้านร่องสะอาด พยุห์ ดาวน์โหลด
300 53200405 บ้านป่าไร่ พยุห์ ดาวน์โหลด
301 53200406 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ ดาวน์โหลด
302 53200407 บ้านหนองเตย พยุห์ ดาวน์โหลด
303 53206101 โนนเพ็กวิทยาคม พยุห์ ดาวน์โหลด
304 53206102 พยุห์วิทยา พยุห์ ดาวน์โหลด