http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
การดำเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สพท.ศก.๑<<วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง>>

<<การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการไทยเข้มแข็ง๒๕๕๕>>

<<การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน>>

<<โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ตำกว่าเกณฑ์>>

<<รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมการเรียนการสอนSP2>>


<<รายละเอียดโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับหนังสือ>>

<<แบบอาคารเรียน 105/29 ปรับปรุงตามงบ sp2>>


<<แบบส้วม สพฐ 4 ปรับปรุงตามงบ sp2>>

<<ชักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบรายการครุภัณท์ประกอบห้องปฏิบัติการโครงการ sp2>>
<< ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ >>

<<ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคณิตศาสตร์>>

<<ครุภัณฑ์ชุดห้องฝึกงาน>>

<<ครุภัณฑ์ชุดห้องสมุด>>

<<ครุภัณฑ์รถยนต์>>

<<อุปกรณ์กีฬา>>

<<อุปกรณ์ดนตรีและการแสดง>>

<<มาตรฐานห้องสมุด๓ดี>>

<<ระบบคอมประจำห้องสมุด>>

<<แนวทางคุณธรรม>>

<<ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี>>

<<แผนยุทธศาสตร์มัธยม>>

<<คู่มือสถานศึกษาตำกว่าเกณฑ์>>

<<การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์>>

<<ข้อมูลแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง>>

<<คำแนะนำเกี่ยวกับแบบรูปรายการ>>

<<คู่มือการพัฒนาคุณธรรม>>

<<ตัวอย่างรายการประมาณราคา>>

เพิ่มเติม ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
<<ปฏิทิน>>
<<ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี>>
<<แบบเลือกซื้อ(Shopping List)>>
<<หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก>>
<<แบบฟอร์มการจ้าง
โดยวิธีตกลงราคา>>

<<บันทึกแนบท้ายบันทึกตกลงจ้าง>>
เพิ่มเติม ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

<<ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการครุภัณฑ์ฯ >>
<< กีฬาไทย >>

<< แก้ไขspec >>

<<ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทย์>>

<<ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์>>

<<ครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทย์>>


<<โครงการดนตรีไทยนาฎศิลป์ไทย>>

<<แนวดำเนินการโครงการดนตรีนาฎศิลปฺไทยพื้นบ้าน>>

<< ตัวอย่างห้องสมุด22 >>

<<ตารางเปรียบเทียบรูปแบบรายการที่แก้ไข>>

<<คุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ดนตรีและการแสดง>>

เพิ่มเติม ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
<< การขยายเวลาดำเนินโครงการSP2 >>

<< การติดป้ายประกาศตามโครงการSP2 >>

<<ข้อปฏิบัติในการก่อสร้างอาคารเรียน>>


<<แบบฟอร์มประมาณราคา ๑>>

<<แบบฟอร์มประมาณราคา ๒>>

<< ประมาณราคาปี ๒๕๕๔ >>
<< แบบเอกสารจ้างตกลงราคา ประชุมวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๓ >>

ประกาศวันที่ 09-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 682162

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(12761) จัดสรรงบประมาณ แบบไหใหญ่ล้นไหน้อยบ่เต็มครับ
โดย: นาย วันที่ 25-11-2552 เวลา 08:01 น. (118.175.215.65/) แจ้งลบ
(12762) ไม่ทราบ ไม่เข้าใจ เอาหลักเกณฑ์ใดพิจารณา ใกล้ชิดนักการเมือง หรือสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เขต หรือดวงดี หรือ ฯลฯ แต่ที่ปรากฏบางโรงเรียนได้ 4 - 5 เด้ง ได้แต่ปลอบใจตัวเองไม่ได้ก็ดีแล้ว จะไม่มีปัญหา เป็นจำเลยที่ 1 ขอบคุณครับที่ไม่จัดสรรให้???
โดย: โรงเรียน(ค่อนข้าง)ดีใกล้ถนนลูกรัง วันที่ 25-11-2552 เวลา 09:42 น. (118.175.169.36/) แจ้งลบ
(12765) เหตุที่คนไปรวมกันหนาแน่นและสร้างปัญหาต่างๆตามมาอย่างไม่จบสิ้นก็เพราะการพัฒนาที่ไม่มีการกระจายให้ทั่วถึง การพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ดีควรพัฒนาให้เกิดความเสมอภาคทางด้านคุณภาพในทุกพื้นที่ สถานศึกษาใดที่มีการใช้ต้นทุนไม่คุ้มค่า(ที่ดิน) มีคนเข้าเรียนน้อย ควรทุ่มเททรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เต็มที่ เพื่อจะได้ดึงคนจากโรงเรียนที่ล้นออกมา ช่วยปัญหาการจราจรและการเรียกร้องเงินทองที่ทำให้วงการศึกษาเสียหายก็จะได้ลดลง และยังจะส่งผลให้เกิดความเสมอภาคและเกิดความสมดุลในด้านอื่นๆอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนตามหลักของธรรมนิยม
โดย: วีระศักดิ์ นางาม วันที่ 25-11-2552 เวลา 12:03 น. (203.172.199.254/10.250.167.91) แจ้งลบ
(12768) คุณครูทวีศักดิ์ครับ ไม่ทราบเลยว่า ขณะนี้โรงไหนได้งบอะไร แต่ละประเภท โรงไหนได้อะไรบ้าง เอามา แจ้งด้วยจักขอบคุณยิ่ง
โดย: โรงเรียน วันที่ 25-11-2552 เวลา 15:45 น. (61.19.66.13/) แจ้งลบ
(12773) ถ้าระดับจังหวัดมีการชัก 30 เปอร์เซ็นแล้วจะเหลือถึงโรงเรียนเท่าไหร่น้อ
โดย: อยากรู้ วันที่ 26-11-2552 เวลา 05:35 น. (125.26.75.20/) แจ้งลบ
(12783) กเดอเดอดกดิห่าเทดอกด่แอ่ป่แด้เกหสดเหกาแน
โดย: ดิเด่เดิเท่ดหม วันที่ 27-11-2552 เวลา 11:45 น. (125.26.70.234/192.168.212.176) แจ้งลบ
(12790) การจัดสรรงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานทีชัดเจน มีบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ มีแผนควบคุมกำกับและมีศูนย์ปฏิบัติการที่ระบุรายละเอียด โครงการ ผู้รับผิดชอบ พืนที่ดำเนินการ งบประมาณ ที่ชั้น ๒ อาคาร๑ สพท.ศรีสะเกษ เขต ๑ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหาอปสรรคทุกวันจันทร์ บนหลักการของโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จ้างงาน กระจายการลงทุน แก้ปัญหาสภาพแวดล้อม สร้างฐานรายได้ใหม่ ซึ่งแยกออกเป็นรายโครงการ ดังนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในฝัน รุ่น ๑ ๒ ๓ รวม ๒๐ โรงเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างสำนึกความเป็นไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั้งยืนโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย การจัดสรรอัตราจ้างครู คืนครูให้นักเรียน จ้างนักการ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคม ประชาธิปไตย พัฒนาโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ส้วมสุขสันต์ รวมงบประมาณ ๗๓,๘๘๑๒๔๙ บาท ส่วนโรงเรียนท่านจะได้โครงการใดก็จะต้องดูคุณสมบัติโรงเรียนท่านก่อน หากเป็นในฝัน ก็ได้ในฝัน หากสามารถพัฒนาสู่สากลได้ก็ได้เพิ่มอีก หากมีนักเรียนพักนอนก็ได้อีก หากขาดครู ขาดภารโรงก็ได้อีก หากผลการประเมินไม่ผ่านก็ได้งบประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หากขาดส้วมก็ได้ส้วมสุขสันต์ ห้องสมุดมีการพัฒนาบ้างแต่ยังไม่ ๓ ดี ก็ได้เพิ่มอีกที่สำคัญยิ่งการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการเรามีฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบ ดูศักยภาพผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการสร้างทีมงาน มีผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณ มีความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาหรือไม่อย่างไร หากจัดสรรงบประมาณให้แล้วจะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ คุณครูมีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบอย่างยั้งยืนหรืออย่างไร กระบวนการจัดสรรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้บริหารเขต ผอ.กลุ่ม องค์คณะบุคคล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน อาจไม่ถูกใจ ทั่วถึง ในปี ๒๕๕๕ จะได้ครบทุกโรงเรียน สรุปว่าปีนี้โรงเรียนเก่งสู่มาตรฐานสากลรัฐบาลจะทุ่มให้มาก หากต่ำกว่ามาตรฐานก็จะจัดสรรให้เพื่อเร่งคุณภาพ ทุกโครงการที่ได้เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณทำสัญญาผูกพัน จะมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดย: กลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 28-11-2552 เวลา 13:07 น. (202.143.164.2/) แจ้งลบ
(13073) เรียน อ.ทวีศักดิ์ น่าจะนำเสนอข้อมูลทุกโรงเรียนว่าได้รับจัดสรรอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ งงครับ
โดย: ครู วันที่ 15-12-2552 เวลา 18:55 น. (125.26.73.165/) แจ้งลบ
(13212) ยืมเงินใครมา เป็นหนี้หัวโต ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงชรา ใครจะใช้หนี้ให้ บอกทีเถอะ โครงการยืมเงินมาทำ เด็ก ป.3 ก็ทำได้ น่าอายขายหน้า เหี้..ฉิบ... สงสารประเทศไทยจริงๆ
โดย: พระนครศรีอยุธยา วันที่ 01-01-2553 เวลา 20:21 น. (180.180.33.60/) แจ้งลบ
(13272) บ้านเมืองต้องการการพัฒนาในทุกด้าน เราจะนิ่งเฉยโดยไม่คิดทำอะไรไม่ได้ เป็นผู้บริหารต้องคิดต้องทำ เรานั่งรอวันตายไม่ได้หรอก เรามองย้อนอดีต ๑๐ ปี จะเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม การท่องเที่ยว การเกษตร และอื่นๆพัฒนามากที่เดียว เราควรใจกว้างและภาคภูมิใจในประเทศของเรา ดีกว่าคิดแคบๆ ดูหมิ่นดูแคลนประเทศไทย คุณละทำอะไร เพื่อประเทศไทยบ้าง หน้าที่ภาระกิจทำเต็มที่หรือยัง ให้อะไรกับแผ่นดินเกิด หากชาวไทยคิดเช่นคุณ ไม่คิดแก้ไขปัญหานั่งรอวันให้ฟ้าหรือสวรรค์มาโปรด แม้ครอบครัวเล็กๆก็ไม่รอด
โดย: สงสารคุณพระนครศรีอยุธยาแต่หัวใจละแวกแท้ๆ วันที่ 17-01-2553 เวลา 05:11 น. (180.180.33.57/) แจ้งลบ
(13363) การส่งมอบงานจ้างครูสอนประวัติศาสตร์ต้องส่งทุกเดือนหรือว่าส่งครั้งเดียวตอนส่งหลักฐานขอเบิกเงิน..ครับ
โดย: การเงินรร. วันที่ 27-01-2553 เวลา 21:51 น. (118.174.21.1/) แจ้งลบ
(13408) อำ้อึ้ง ไม่ชัดเจน ทำไมไม่ประกาศแจ้งให้คนไทยทั้งประเทศทราบว่าโรงเรียนใดได้อะไร แม้โรงเรียนที่ว่าได้ยังหารายละเอียดไม่เจอ มาขอก็ไม่ได้ แอบคิดอะไรอยู่รึเปล่า ทราบว่าวิธีนี้ทำให้ใครบางคนได้ไปส่วนกลางมาแล้ว แถวๆตะวันออกบ้านเราก็ใช่ อึมครึมน่าดู กลัวอะไร ประเะทศไทยจงเจริญ จงเจริญ
โดย: นายเจริญ วันที่ 31-01-2553 เวลา 20:45 น. (125.26.70.190/) แจ้งลบ
(13510) คิดจะให้งบอะไรก็แจ้งให้ชัดเจนว่าจะให้ทำเบิกแบบไหน มีแบบให้บ้าง ถ้าจะจ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ แบบนี้อย่าทำดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย เพราะที่ได้ถึงผู้รับก็แค่ 10% กว่าจะลงมาถึงตัวเด็ก และอีกอย่างการจ้างแบบนี้ส่งสารคนรับจ้าง ไม่รู้อนาคตว่าจะจ้างต่อหรือไม่ แต่ครูจ้างสอนมีความรับผิดชอบมากกว่าครูประจำเสียอีก
โดย: ครูไทย วันที่ 03-02-2553 เวลา 17:37 น. (125.25.203.220/) แจ้งลบ
(13554) คุณสมบัติเฉพาะของห้องวิทย์+คณิตฯระดับโรงเรียนประถมและขยายโอกาส จะหาได้จากที่ใดครับ ส่วนรายระเอียดที่นำเสนอขึ้นเว็บเป็นข้อมูลของระดับมัธยม ถ้าทราบแล้วกรุณาแจ้งบนเว็บด้วยนะครับ จะขอขอบพระคุณมากต้องการทราบด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ หรือเข้าที่เว็บ www.kruwit.com ก็ยังไม่ทราบที่หาที่ชัดเจนครับ
โดย: ครูพัสดุ วันที่ 09-02-2553 เวลา 15:19 น. (203.172.219.76/) แจ้งลบ
(13563) งบให้จ้างครูวิทยากรท้องถิ่นมาสอน แนวคิดน๊ะดี แต่การปฏิบัติกับงานที่ออกมาจะเป็นอย่างไร
โดย: ครูดนตรี วันที่ 10-02-2553 เวลา 13:39 น. (61.19.121.130/192.168.16.100) แจ้งลบ
(13574) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: งง วันที่ 15-02-2553 เวลา 09:34 น. (124.157.216.231/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13604) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษเขต 1 ตามที่เขตพื้นที่ฯได้ให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ให้แล้วเสร็จและส่งแบบจัดซื้อภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 อยากเรียนให้ท่านทราบว่า โรงเรียนเสียประโยชน์อย่างไรบ้างกับงบประมาณที่ให้มามากมาย โรงเรียนน่าจะได้หนังสือตามที่ต้องการจากภาคีทั้ง 4 ฝ่ายที่อุตส่าห์ขนกันมาเลือกดูและเลือกซื้อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อเราไปที่ร้านที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเราปรากฎว่า หนังสือที่ต้องการกลับไม่มี แต่ที่มีคือหนังสือที่เราไม่ต้องการ โดยเฉาะอย่างยิ่งหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสืออ้างอิงต่างๆ ทางร้านบอกว่าติดตรุษจีน หนังสือยังส่งมาไม่ถึง เมื่อเขตกำหนดวันที่ต้องส่งแบบจัดซื้ออย่างเคร่งครัดอย่างนี้ โรงเรียนต้องจำใจยอมเลือกอะไรก็ได้ให้ครบจำนวนเงิน ผู้ที่ได้แบบจัดซื้อคือเขตพื้นที่ นักเรียน,ผู้ปกครองได้หนังสือที่ไม่ได้เลือก เหมือนกับอยากกินราดหน้า แต่บังคับให้กินก๋วยเตี๋ยวแทน ถึงแม้มันจะแทนกันได้แต่ก็ฝืนใจพอดู อยากเรียนถามทางเขตว่าหนังสือ pop up เล่มละ 1,020 บาทที่เลือกมาให้ครบเงินนั้นขอยกเลิกและเลือกเล่มใหม่จากร้านได้หรือไม่ เสียดายเงิน
โดย: ครูห้องสมุด วันที่ 20-02-2553 เวลา 19:51 น. (124.157.252.47/) แจ้งลบ
(13615) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ครูการเงิน วันที่ 22-02-2553 เวลา 20:54 น. (125.26.75.213/) แจ้งลบ
(13625) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ก วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:04 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13626) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ข วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:05 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13627) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ค วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:06 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13628) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ง วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:06 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13629) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: จ วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:06 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13630) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ฉ วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:07 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13631) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ช วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:07 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13632) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ซ วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:07 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13753) ระบบนี้เสียครับ พัสดุบางอย่างโรงเรียนไปเอาได้แต่ใบส่งของ ของไม่มี ตกลงซื้อพัสดุบริษัทไม่สามารถติดตั้งให้ได้รับงานทั่วจังหวัด คิวยาว เขตให้รายงานรร.รายงานไม่ได้ (ส่วนตัว...ขอระบาย )ควรโอนเงินให้รร.ไปดำเนินการซื้อศรีสะเกษหาไม่ได้ไปซื้อที่อื่นที่มี ไม่ต้องผูกขาด ร้านใดร้านหนึ่งผูกขาดเพื่อใคร เปอร์เซนต์ผอ.หรือเขตหรืออะไรไม่รู้แต่มันไม่สามารถรายงานข้อมูลตามที่ให้รายงานได้สั่งซื้อไปแล้วไม่ส่งตามกำหนดต้องทำเรื่องปรับจะยอมไหมล่ะ โอ้ยปวด เมื่อย
โดย: ครูพัสดุ วันที่ 01-04-2553 เวลา 14:09 น. (118.175.169.46/) แจ้งลบ
(13875) ไม่ทราบว่ามีการจ้างต่อครูสอนประวัติศาสตร์หรือเปล่า
โดย: ครูสอนประวัติศาสตร์ วันที่ 10-04-2553 เวลา 19:30 น. (111.84.66.70/) แจ้งลบ
(13997) เทคนิคคอมพิวเตอร์ศรีสะเกษ จำหน่ายคอมพิวเตอร์ราคาถูกให้เครดิตคณะครูอาจาย์ ในบริการระบบสินเชือ โทร 045617248,0896251037 http://www.techniccom.net สั่งซื้อออนไลน์
โดย: เทคนิคคอมฯศรีสะเกษ วันที่ 22-05-2553 เวลา 11:44 น. (125.26.74.240/) แจ้งลบ
(13998) ด่วน!!!!เทคนิคคอมพิวเตอร์ศรีสะเกษ ให้เครดิตครูอาจารย์ทุกท่านในระบบสินเชือเงินผ่อน ต้องการคอมพิวเตอร์สเป็คไหนโทรสั่งกับเรา รับสินค้าภายใน 1 วันสินค้ามีประกันร้าน 1 ปี โทร.045617248,0896251037 หรือสั่งซื้อรบบออนไลน์ www.techniccom.net
โดย: เทคนิคคอมฯ วันที่ 22-05-2553 เวลา 11:51 น. (125.26.74.240/) แจ้งลบ
(14454) จะมีงบจ้างครูอัตราจ้างต่อหรือเปล่าครับ
โดย: ครูเงินกู้ วันที่ 19-08-2553 เวลา 12:43 น. (203.172.199.250/10.250.166.213) แจ้งลบ
(14661) อยากทราบว่าจะมีการจ้างครูอัตรจ้างต่อหรือเปล่าของโครงการ sp2 เพราะถ้ารู้รายละเอียดกับการจ้างต่อเร็วเท่าไรยิ่งทำให้เราสบายใจ แต่ถ้าไม่จ้างต่อจะได้หามีเวลาหางานไหมคะ
โดย: ผู้รอคอยความหวัง วันที่ 19-09-2553 เวลา 12:32 น. (110.49.58.184/) แจ้งลบ
(14676) แยกกันแล้ว ประถม มัธยม แต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคับ
โดย: ครู วันที่ 23-09-2553 เวลา 09:38 น. (61.19.148.39/192.168.102.89) แจ้งลบ
(14786) บอกแผนผังให้ละเอียดครบถ้วนตรวจสอบได้อย่างมั่นใจแล้วจะไร้ปัญหาเรื่องความโปร่งใสได้
โดย: ครูคนหนึ่งแต่ทำเพื่อบ้านเมืองแต่ยังน้อย วันที่ 25-10-2553 เวลา 18:27 น. (61.19.66.64/) แจ้งลบ
(16131) จัดระเบียบการแข่งขันทักษใหม่ไม่ได้เรื่อง
โดย: ครู วันที่ 01-02-2554 เวลา 10:37 น. (61.19.121.179/192.168.1.105) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::