http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
การดำเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สพท.ศก.๑<<วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง>>

<<การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการไทยเข้มแข็ง๒๕๕๕>>

<<การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน>>

<<โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ตำกว่าเกณฑ์>>

<<รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมการเรียนการสอนSP2>>


<<รายละเอียดโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับหนังสือ>>

<<แบบอาคารเรียน 105/29 ปรับปรุงตามงบ sp2>>


<<แบบส้วม สพฐ 4 ปรับปรุงตามงบ sp2>>

<<ชักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบรายการครุภัณท์ประกอบห้องปฏิบัติการโครงการ sp2>>
<< ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ >>

<<ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคณิตศาสตร์>>

<<ครุภัณฑ์ชุดห้องฝึกงาน>>

<<ครุภัณฑ์ชุดห้องสมุด>>

<<ครุภัณฑ์รถยนต์>>

<<อุปกรณ์กีฬา>>

<<อุปกรณ์ดนตรีและการแสดง>>

<<มาตรฐานห้องสมุด๓ดี>>

<<ระบบคอมประจำห้องสมุด>>

<<แนวทางคุณธรรม>>

<<ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี>>

<<แผนยุทธศาสตร์มัธยม>>

<<คู่มือสถานศึกษาตำกว่าเกณฑ์>>

<<การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์>>

<<ข้อมูลแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง>>

<<คำแนะนำเกี่ยวกับแบบรูปรายการ>>

<<คู่มือการพัฒนาคุณธรรม>>

<<ตัวอย่างรายการประมาณราคา>>

เพิ่มเติม ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
<<ปฏิทิน>>
<<ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี>>
<<แบบเลือกซื้อ(Shopping List)>>
<<หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก>>
<<แบบฟอร์มการจ้าง
โดยวิธีตกลงราคา>>

<<บันทึกแนบท้ายบันทึกตกลงจ้าง>>
เพิ่มเติม ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

<<ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการครุภัณฑ์ฯ >>
<< กีฬาไทย >>

<< แก้ไขspec >>

<<ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทย์>>

<<ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์>>

<<ครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทย์>>


<<โครงการดนตรีไทยนาฎศิลป์ไทย>>

<<แนวดำเนินการโครงการดนตรีนาฎศิลปฺไทยพื้นบ้าน>>

<< ตัวอย่างห้องสมุด22 >>

<<ตารางเปรียบเทียบรูปแบบรายการที่แก้ไข>>

<<คุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์ดนตรีและการแสดง>>

เพิ่มเติม ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
<< การขยายเวลาดำเนินโครงการSP2 >>

<< การติดป้ายประกาศตามโครงการSP2 >>

<<ข้อปฏิบัติในการก่อสร้างอาคารเรียน>>


<<แบบฟอร์มประมาณราคา ๑>>

<<แบบฟอร์มประมาณราคา ๒>>

<< ประมาณราคาปี ๒๕๕๔ >>
<< แบบเอกสารจ้างตกลงราคา ประชุมวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๓ >>

ประกาศวันที่ 23-09-2557
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 293818

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(12761) จัดสรรงบประมาณ แบบไหใหญ่ล้นไหน้อยบ่เต็มครับ
โดย: นาย วันที่ 25-11-2552 เวลา 08:01 น. (118.175.215.65/) แจ้งลบ
(12762) ไม่ทราบ ไม่เข้าใจ เอาหลักเกณฑ์ใดพิจารณา ใกล้ชิดนักการเมือง หรือสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เขต หรือดวงดี หรือ ฯลฯ แต่ที่ปรากฏบางโรงเรียนได้ 4 - 5 เด้ง ได้แต่ปลอบใจตัวเองไม่ได้ก็ดีแล้ว จะไม่มีปัญหา เป็นจำเลยที่ 1 ขอบคุณครับที่ไม่จัดสรรให้???
โดย: โรงเรียน(ค่อนข้าง)ดีใกล้ถนนลูกรัง วันที่ 25-11-2552 เวลา 09:42 น. (118.175.169.36/) แจ้งลบ
(12765) เหตุที่คนไปรวมกันหนาแน่นและสร้างปัญหาต่างๆตามมาอย่างไม่จบสิ้นก็เพราะการพัฒนาที่ไม่มีการกระจายให้ทั่วถึง การพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ดีควรพัฒนาให้เกิดความเสมอภาคทางด้านคุณภาพในทุกพื้นที่ สถานศึกษาใดที่มีการใช้ต้นทุนไม่คุ้มค่า(ที่ดิน) มีคนเข้าเรียนน้อย ควรทุ่มเททรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เต็มที่ เพื่อจะได้ดึงคนจากโรงเรียนที่ล้นออกมา ช่วยปัญหาการจราจรและการเรียกร้องเงินทองที่ทำให้วงการศึกษาเสียหายก็จะได้ลดลง และยังจะส่งผลให้เกิดความเสมอภาคและเกิดความสมดุลในด้านอื่นๆอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนตามหลักของธรรมนิยม
โดย: วีระศักดิ์ นางาม วันที่ 25-11-2552 เวลา 12:03 น. (203.172.199.254/10.250.167.91) แจ้งลบ
(12768) คุณครูทวีศักดิ์ครับ ไม่ทราบเลยว่า ขณะนี้โรงไหนได้งบอะไร แต่ละประเภท โรงไหนได้อะไรบ้าง เอามา แจ้งด้วยจักขอบคุณยิ่ง
โดย: โรงเรียน วันที่ 25-11-2552 เวลา 15:45 น. (61.19.66.13/) แจ้งลบ
(12773) ถ้าระดับจังหวัดมีการชัก 30 เปอร์เซ็นแล้วจะเหลือถึงโรงเรียนเท่าไหร่น้อ
โดย: อยากรู้ วันที่ 26-11-2552 เวลา 05:35 น. (125.26.75.20/) แจ้งลบ
(12783) กเดอเดอดกดิห่าเทดอกด่แอ่ป่แด้เกหสดเหกาแน
โดย: ดิเด่เดิเท่ดหม วันที่ 27-11-2552 เวลา 11:45 น. (125.26.70.234/192.168.212.176) แจ้งลบ
(12790) การจัดสรรงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง มีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานทีชัดเจน มีบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ มีแผนควบคุมกำกับและมีศูนย์ปฏิบัติการที่ระบุรายละเอียด โครงการ ผู้รับผิดชอบ พืนที่ดำเนินการ งบประมาณ ที่ชั้น ๒ อาคาร๑ สพท.ศรีสะเกษ เขต ๑ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหาอปสรรคทุกวันจันทร์ บนหลักการของโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จ้างงาน กระจายการลงทุน แก้ปัญหาสภาพแวดล้อม สร้างฐานรายได้ใหม่ ซึ่งแยกออกเป็นรายโครงการ ดังนี้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในฝัน รุ่น ๑ ๒ ๓ รวม ๒๐ โรงเรียน โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างสำนึกความเป็นไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั้งยืนโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย การจัดสรรอัตราจ้างครู คืนครูให้นักเรียน จ้างนักการ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคม ประชาธิปไตย พัฒนาโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ส้วมสุขสันต์ รวมงบประมาณ ๗๓,๘๘๑๒๔๙ บาท ส่วนโรงเรียนท่านจะได้โครงการใดก็จะต้องดูคุณสมบัติโรงเรียนท่านก่อน หากเป็นในฝัน ก็ได้ในฝัน หากสามารถพัฒนาสู่สากลได้ก็ได้เพิ่มอีก หากมีนักเรียนพักนอนก็ได้อีก หากขาดครู ขาดภารโรงก็ได้อีก หากผลการประเมินไม่ผ่านก็ได้งบประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หากขาดส้วมก็ได้ส้วมสุขสันต์ ห้องสมุดมีการพัฒนาบ้างแต่ยังไม่ ๓ ดี ก็ได้เพิ่มอีกที่สำคัญยิ่งการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการเรามีฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบ ดูศักยภาพผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการสร้างทีมงาน มีผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณ มีความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาหรือไม่อย่างไร หากจัดสรรงบประมาณให้แล้วจะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ คุณครูมีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบอย่างยั้งยืนหรืออย่างไร กระบวนการจัดสรรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้บริหารเขต ผอ.กลุ่ม องค์คณะบุคคล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน อาจไม่ถูกใจ ทั่วถึง ในปี ๒๕๕๕ จะได้ครบทุกโรงเรียน สรุปว่าปีนี้โรงเรียนเก่งสู่มาตรฐานสากลรัฐบาลจะทุ่มให้มาก หากต่ำกว่ามาตรฐานก็จะจัดสรรให้เพื่อเร่งคุณภาพ ทุกโครงการที่ได้เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณทำสัญญาผูกพัน จะมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดย: กลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 28-11-2552 เวลา 13:07 น. (202.143.164.2/) แจ้งลบ
(13073) เรียน อ.ทวีศักดิ์ น่าจะนำเสนอข้อมูลทุกโรงเรียนว่าได้รับจัดสรรอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ งงครับ
โดย: ครู วันที่ 15-12-2552 เวลา 18:55 น. (125.26.73.165/) แจ้งลบ
(13212) ยืมเงินใครมา เป็นหนี้หัวโต ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงชรา ใครจะใช้หนี้ให้ บอกทีเถอะ โครงการยืมเงินมาทำ เด็ก ป.3 ก็ทำได้ น่าอายขายหน้า เหี้..ฉิบ... สงสารประเทศไทยจริงๆ
โดย: พระนครศรีอยุธยา วันที่ 01-01-2553 เวลา 20:21 น. (180.180.33.60/) แจ้งลบ
(13272) บ้านเมืองต้องการการพัฒนาในทุกด้าน เราจะนิ่งเฉยโดยไม่คิดทำอะไรไม่ได้ เป็นผู้บริหารต้องคิดต้องทำ เรานั่งรอวันตายไม่ได้หรอก เรามองย้อนอดีต ๑๐ ปี จะเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม การท่องเที่ยว การเกษตร และอื่นๆพัฒนามากที่เดียว เราควรใจกว้างและภาคภูมิใจในประเทศของเรา ดีกว่าคิดแคบๆ ดูหมิ่นดูแคลนประเทศไทย คุณละทำอะไร เพื่อประเทศไทยบ้าง หน้าที่ภาระกิจทำเต็มที่หรือยัง ให้อะไรกับแผ่นดินเกิด หากชาวไทยคิดเช่นคุณ ไม่คิดแก้ไขปัญหานั่งรอวันให้ฟ้าหรือสวรรค์มาโปรด แม้ครอบครัวเล็กๆก็ไม่รอด
โดย: สงสารคุณพระนครศรีอยุธยาแต่หัวใจละแวกแท้ๆ วันที่ 17-01-2553 เวลา 05:11 น. (180.180.33.57/) แจ้งลบ
(13363) การส่งมอบงานจ้างครูสอนประวัติศาสตร์ต้องส่งทุกเดือนหรือว่าส่งครั้งเดียวตอนส่งหลักฐานขอเบิกเงิน..ครับ
โดย: การเงินรร. วันที่ 27-01-2553 เวลา 21:51 น. (118.174.21.1/) แจ้งลบ
(13408) อำ้อึ้ง ไม่ชัดเจน ทำไมไม่ประกาศแจ้งให้คนไทยทั้งประเทศทราบว่าโรงเรียนใดได้อะไร แม้โรงเรียนที่ว่าได้ยังหารายละเอียดไม่เจอ มาขอก็ไม่ได้ แอบคิดอะไรอยู่รึเปล่า ทราบว่าวิธีนี้ทำให้ใครบางคนได้ไปส่วนกลางมาแล้ว แถวๆตะวันออกบ้านเราก็ใช่ อึมครึมน่าดู กลัวอะไร ประเะทศไทยจงเจริญ จงเจริญ
โดย: นายเจริญ วันที่ 31-01-2553 เวลา 20:45 น. (125.26.70.190/) แจ้งลบ
(13510) คิดจะให้งบอะไรก็แจ้งให้ชัดเจนว่าจะให้ทำเบิกแบบไหน มีแบบให้บ้าง ถ้าจะจ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ แบบนี้อย่าทำดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย เพราะที่ได้ถึงผู้รับก็แค่ 10% กว่าจะลงมาถึงตัวเด็ก และอีกอย่างการจ้างแบบนี้ส่งสารคนรับจ้าง ไม่รู้อนาคตว่าจะจ้างต่อหรือไม่ แต่ครูจ้างสอนมีความรับผิดชอบมากกว่าครูประจำเสียอีก
โดย: ครูไทย วันที่ 03-02-2553 เวลา 17:37 น. (125.25.203.220/) แจ้งลบ
(13554) คุณสมบัติเฉพาะของห้องวิทย์+คณิตฯระดับโรงเรียนประถมและขยายโอกาส จะหาได้จากที่ใดครับ ส่วนรายระเอียดที่นำเสนอขึ้นเว็บเป็นข้อมูลของระดับมัธยม ถ้าทราบแล้วกรุณาแจ้งบนเว็บด้วยนะครับ จะขอขอบพระคุณมากต้องการทราบด่วนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ หรือเข้าที่เว็บ www.kruwit.com ก็ยังไม่ทราบที่หาที่ชัดเจนครับ
โดย: ครูพัสดุ วันที่ 09-02-2553 เวลา 15:19 น. (203.172.219.76/) แจ้งลบ
(13563) งบให้จ้างครูวิทยากรท้องถิ่นมาสอน แนวคิดน๊ะดี แต่การปฏิบัติกับงานที่ออกมาจะเป็นอย่างไร
โดย: ครูดนตรี วันที่ 10-02-2553 เวลา 13:39 น. (61.19.121.130/192.168.16.100) แจ้งลบ
(13574) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: งง วันที่ 15-02-2553 เวลา 09:34 น. (124.157.216.231/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13604) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษเขต 1 ตามที่เขตพื้นที่ฯได้ให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ให้แล้วเสร็จและส่งแบบจัดซื้อภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 อยากเรียนให้ท่านทราบว่า โรงเรียนเสียประโยชน์อย่างไรบ้างกับงบประมาณที่ให้มามากมาย โรงเรียนน่าจะได้หนังสือตามที่ต้องการจากภาคีทั้ง 4 ฝ่ายที่อุตส่าห์ขนกันมาเลือกดูและเลือกซื้อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อเราไปที่ร้านที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเราปรากฎว่า หนังสือที่ต้องการกลับไม่มี แต่ที่มีคือหนังสือที่เราไม่ต้องการ โดยเฉาะอย่างยิ่งหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสืออ้างอิงต่างๆ ทางร้านบอกว่าติดตรุษจีน หนังสือยังส่งมาไม่ถึง เมื่อเขตกำหนดวันที่ต้องส่งแบบจัดซื้ออย่างเคร่งครัดอย่างนี้ โรงเรียนต้องจำใจยอมเลือกอะไรก็ได้ให้ครบจำนวนเงิน ผู้ที่ได้แบบจัดซื้อคือเขตพื้นที่ นักเรียน,ผู้ปกครองได้หนังสือที่ไม่ได้เลือก เหมือนกับอยากกินราดหน้า แต่บังคับให้กินก๋วยเตี๋ยวแทน ถึงแม้มันจะแทนกันได้แต่ก็ฝืนใจพอดู อยากเรียนถามทางเขตว่าหนังสือ pop up เล่มละ 1,020 บาทที่เลือกมาให้ครบเงินนั้นขอยกเลิกและเลือกเล่มใหม่จากร้านได้หรือไม่ เสียดายเงิน
โดย: ครูห้องสมุด วันที่ 20-02-2553 เวลา 19:51 น. (124.157.252.47/) แจ้งลบ
(13615) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ครูการเงิน วันที่ 22-02-2553 เวลา 20:54 น. (125.26.75.213/) แจ้งลบ
(13625) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ก วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:04 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13626) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ข วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:05 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13627) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ค วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:06 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13628) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: ง วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:06 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13629) วิทยากรท้องถิ่นและนักการรอเงินอยู่ รีบตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับ
โดย: จ วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:06 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13630) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ฉ วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:07 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13631) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ช วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:07 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13632) ไม่เข้าใจเลยเงินจ้างครูประวัติศาสตร์ทำงานจำจะครบสัญญาจ้างแล้วจนป่านนี้เงินก็ยังไม่ได้รับซึงจะว่าไปแล้วเงินก็ไม่เยอะอะไรเชื่อเลยว่าคนที่เค้าตกลงทำงานนี้ต้องเป็นคนที่เค้ายังไม่มีงานทำเงินเพียงน้อยนิดก็มีความจำเป็นกับเค้าแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจนป่านนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้รับ
โดย: ซ วันที่ 25-02-2553 เวลา 09:07 น. (124.157.200.76/192.168.0.67) แจ้งลบ
(13753) ระบบนี้เสียครับ พัสดุบางอย่างโรงเรียนไปเอาได้แต่ใบส่งของ ของไม่มี ตกลงซื้อพัสดุบริษัทไม่สามารถติดตั้งให้ได้รับงานทั่วจังหวัด คิวยาว เขตให้รายงานรร.รายงานไม่ได้ (ส่วนตัว...ขอระบาย )ควรโอนเงินให้รร.ไปดำเนินการซื้อศรีสะเกษหาไม่ได้ไปซื้อที่อื่นที่มี ไม่ต้องผูกขาด ร้านใดร้านหนึ่งผูกขาดเพื่อใคร เปอร์เซนต์ผอ.หรือเขตหรืออะไรไม่รู้แต่มันไม่สามารถรายงานข้อมูลตามที่ให้รายงานได้สั่งซื้อไปแล้วไม่ส่งตามกำหนดต้องทำเรื่องปรับจะยอมไหมล่ะ โอ้ยปวด เมื่อย
โดย: ครูพัสดุ วันที่ 01-04-2553 เวลา 14:09 น. (118.175.169.46/) แจ้งลบ
(13875) ไม่ทราบว่ามีการจ้างต่อครูสอนประวัติศาสตร์หรือเปล่า
โดย: ครูสอนประวัติศาสตร์ วันที่ 10-04-2553 เวลา 19:30 น. (111.84.66.70/) แจ้งลบ
(13997) เทคนิคคอมพิวเตอร์ศรีสะเกษ จำหน่ายคอมพิวเตอร์ราคาถูกให้เครดิตคณะครูอาจาย์ ในบริการระบบสินเชือ โทร 045617248,0896251037 http://www.techniccom.net สั่งซื้อออนไลน์
โดย: เทคนิคคอมฯศรีสะเกษ วันที่ 22-05-2553 เวลา 11:44 น. (125.26.74.240/) แจ้งลบ
(13998) ด่วน!!!!เทคนิคคอมพิวเตอร์ศรีสะเกษ ให้เครดิตครูอาจารย์ทุกท่านในระบบสินเชือเงินผ่อน ต้องการคอมพิวเตอร์สเป็คไหนโทรสั่งกับเรา รับสินค้าภายใน 1 วันสินค้ามีประกันร้าน 1 ปี โทร.045617248,0896251037 หรือสั่งซื้อรบบออนไลน์ www.techniccom.net
โดย: เทคนิคคอมฯ วันที่ 22-05-2553 เวลา 11:51 น. (125.26.74.240/) แจ้งลบ
(14454) จะมีงบจ้างครูอัตราจ้างต่อหรือเปล่าครับ
โดย: ครูเงินกู้ วันที่ 19-08-2553 เวลา 12:43 น. (203.172.199.250/10.250.166.213) แจ้งลบ
(14661) อยากทราบว่าจะมีการจ้างครูอัตรจ้างต่อหรือเปล่าของโครงการ sp2 เพราะถ้ารู้รายละเอียดกับการจ้างต่อเร็วเท่าไรยิ่งทำให้เราสบายใจ แต่ถ้าไม่จ้างต่อจะได้หามีเวลาหางานไหมคะ
โดย: ผู้รอคอยความหวัง วันที่ 19-09-2553 เวลา 12:32 น. (110.49.58.184/) แจ้งลบ
(14676) แยกกันแล้ว ประถม มัธยม แต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคับ
โดย: ครู วันที่ 23-09-2553 เวลา 09:38 น. (61.19.148.39/192.168.102.89) แจ้งลบ
(14786) บอกแผนผังให้ละเอียดครบถ้วนตรวจสอบได้อย่างมั่นใจแล้วจะไร้ปัญหาเรื่องความโปร่งใสได้
โดย: ครูคนหนึ่งแต่ทำเพื่อบ้านเมืองแต่ยังน้อย วันที่ 25-10-2553 เวลา 18:27 น. (61.19.66.64/) แจ้งลบ
(16131) จัดระเบียบการแข่งขันทักษใหม่ไม่ได้เรื่อง
โดย: ครู วันที่ 01-02-2554 เวลา 10:37 น. (61.19.121.179/192.168.1.105) แจ้งลบ
(1928506) ??? ?? ?????? ??? ???? ???? ??????? ??????? ???? ?? ?????? ????????????????2?????? ??? ?? ??? ???? ????? ??? ??? lily ??? ? ??? 3p0498 015 522 red dior lady 1 sunglasses ??? ?? ????? ??? ??????? louis vuitton speedy 30 damier ebene ebay %keyword% ????? ?? coach ??? ? ???? ??? ?? louis vuitton neverfull mm price eur %keyword% -bpc230b
โดย: %keyword% -bpc230b วันที่ 09-07-2557 เวลา 04:44 น. (60.161.145.243/) แจ้งลบ
(2133262) louis vuitton factory outlet %keyword% ?????? ????? ????? ??? ?? bvlgari ??????? %keyword% burberry burberry ?????? ??????? Louis Vuitton ??? %keyword% ?????? ????
โดย: %keyword% 2439 วันที่ 15-07-2557 เวลา 08:28 น. (61.153.145.10/) แจ้งลบ
(5773113) “marah abang lagi? tanya Ayyad sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Awatif.Isterinya menggeleng. "ParaguasParaguas Cuadros"
โดย: "ParaguasParaguas Cuadros" วันที่ 27-08-2557 เวลา 18:36 น. (117.26.84.2/) แจ้งลบ
(5826078) “Jangan malu mak Kiah, cakaplah kalau boleh tolong saya tolong” Pak Samad merenung mak kiah. [url=http://www.2mflogiciel.com/uk/cheapgrandtradeh313.asp?h313=wholesale-hermes-belts-c1418.html]"HERMES Belts»MEN (462)"[/url] "HERMES Belts»MEN (462)"
โดย: "HERMES Belts»MEN (462)" วันที่ 28-08-2557 เวลา 04:43 น. (110.89.46.89/) แจ้งลบ
(6276984) “Mama tak kira.Riz call Dania sekarang juga!”.Arah puan Khaleeda.Lantas Rizal mendail nombor Dania.Malang sekali panggilannya tidak dapat dihubungi. "BMW JeansBMW Short Jeans for men (1)"
โดย: "BMW JeansBMW Short Jeans for men (1)" วันที่ 30-08-2557 เวลา 17:50 น. (222.77.224.180/) แจ้งลบ
(6277020) “Sorrylah Zarul. I sibuk. You keluarlah dengan Intan. Kecik pula hati dia nanti. I pergi dulu.” Di dalam hati Dannia bersorak gembira kerana hari ini dia berjaya menolak Zarul untuk pertama kalinya. Kalau dulu Zarul yang sering menolak dan mengelak kini giliran dia pula. "Prada Long-sleeved T-shirtsMen (0)"
โดย: "Prada Long-sleeved T-shirtsMen (0)" วันที่ 30-08-2557 เวลา 17:51 น. (222.77.224.180/) แจ้งลบ
(6277130) “have a problem??” faruq angkat kening.. _WEDGE SNEAKERS
โดย: _WEDGE SNEAKERS วันที่ 30-08-2557 เวลา 17:54 น. (222.77.224.180/) แจ้งลบ
(6459136) “kau ni buat terkejut aku je la. Nasib tak terberanak aku dekat sini. Kang sapa nak nyambutnya”. Marah Zana. "GUESS Jeans»GUESS Short Jeans for men (1)"
โดย: "GUESS Jeans»GUESS Short Jeans for men (1)" วันที่ 01-09-2557 เวลา 04:09 น. (120.37.242.14/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::