http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ฯของ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓ นายโสภณ โสมดี ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.พร้อมด้วย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สทศ.สพฐ. และนายพิสิษฐ์ สันติวงษ์สกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สตผ.สพฐ. ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP๒ และประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษา และกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลการนิเทศติดตามไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยมี ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตทุกท่านให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการบริหารจัดการฯในครั้งนี้
<< ภาพทั้งหมด >>
ประกาศวันที่ 07-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 255929

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(14697) ตอนไหนตกเบิก อาจารย์ 3 จะออกมาซักที ?????????
โดย: ลูกครูอาจารย์ 3 วันที่ 01-10-2553 เวลา 17:16 น. (112.142.162.155/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::