สรุปผลรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
สังกัด ศธจ.ศรีสะเกษ ปี 2560
ที่ วิชาเอก(จำนวนบรรจุ) วันที่ กุมภาพันธ์ 60 รวม สัด
ส่วน
22 23 24 25 26 27 28
1 ปฐมวัย(4) - 1 - 4 7 9 12 33 1:9
2 ภาษาอังกฤษ(11) 3 2 3 15 9 10 19 61 1:6
3 ภาษาไทย(8) - 2 2 2 3 5 6 20 1:3
4 คณิตศาสตร์(9) 2 5 2 13 8 8 19 57 1:7
5 วิทยาศาสตร์(7) 9 7 4 28 16 16 19 99 1:15
6 สังคมศึกษา(12) 2 4 7 13 12 19 17 74 1:7
7 คอมพิวเตอร์(1) 1 3 4 7 4 13 23 55 1:55
8 นาฏศิลป์(4) 2 1 - 1 1 2 3 10 1:3
9 พลศึกษา(7) 2 4 5 8 8 11 19 57 1:9
10 ศิลปศึกษา(3) 1 - 2 2 1 2 3 11 1:4
11 ประถมศึกษา(1) - - - 1 - 1 5 7 1:7
12 เกษตรกรรม(1) 1 1 - - 2 3 5 12 1:12
13 ดนตรีศึกษา(6) - 1 1 3 2 2 5 14 1:3
14 ดนตรีสากล(1) - - - - - 2 2 4 1:4
15 เทคโนโลยีการศึกษา(1) - - 1 3 - - 5 9 1:9
16 ฟิสิกส์(1) - - 1 1 - - - 2 1:2
17 ภาษาจีน(8) 2 - - 2 2 6 4 16 1:2
18 ภาษาญี่ปุ่น(1) - - - 1 1 - - 2 1:2
19 ภาษาเวียดนาม(1) - - - 1 - - - 1 1:1
20 อุตสาหกรรมศิลป์(4) - 2 2 3 3 2 1 13 1:4
รวม (91) 25 33 34 108 79 111 167 557 1:7