ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย131/0
  การเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT 3854/13
  ด่วนให้ รร.กรอกข้อมูล จุดเน้น ลงตารางข้อมูล  1465/16
  ไฟล์แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 856/3
  แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1241/5
  สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘ 1011/2
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)897/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ2049/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 301/1
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 378/1