คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"114/0
  การสัมมนาโครงการมาร์ชชิ่งความดี36/0
  ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 255945/0
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล27/0
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2559141/0
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาฯ 184/3
  ประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม176/0
  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 151/1
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน94/0
  การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาส83/0