ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน48/0
  การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาส54/0
  เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559257/0
  โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 (พ.ศ. 2559) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย196/0
  สมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย87/0
  การประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ (PEACE POSTER) ครั้งที่ 29204/0
  การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี207/0
  การแข่งขันประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 1 93/0
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด/แข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 255943/0
  ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย29/0