ด่วนให้ รร.กรอกข้อมูล จุดเน้น ลงตารางข้อมูล  838/16
  วาระการประชุมผู้บริหาร สพป.ศก.๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๕๘ (๑๖ ก.ค.๕๘)  381/2
  แจ้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่รายงาน eMEs อ่านออกเขียนได้ ปี ๕๘ ครั้งที่ ๑ 838/8
  ไฟล์แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 624/3
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน LAS นร.ป.๒,๕/ม.๒ ทุกวิชา สพป.ศก.๑ (๘ เม.ย.๕๘) 1751/12
  แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1058/5
  สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘ 769/1
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)716/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ810/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗238/0