วาระการประชุมผู้บริหาร สพป.ศก.๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๕๘ (๑๖ ก.ค.๕๘)  299/2
  แจ้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่รายงาน eMEs อ่านออกเขียนได้ ปี ๕๘ ครั้งที่ ๑ 663/8
  ไฟล์แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 586/3
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน LAS นร.ป.๒,๕/ม.๒ ทุกวิชา สพป.ศก.๑ (๘ เม.ย.๕๘) 1687/12
  แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1035/5
  สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘ 753/1
  คู่มือการกรอกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สพฐ. 1561/7
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)705/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ534/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗232/0