การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ128/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗145/0
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 218/1
  การประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพ101/0
  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 51/0
  การส่งใช้เงินยืมราชการโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร52/0
  การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนบนกระดาษคำตอบ 1393/11
  เปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องิ่น(LAS)247/0
  การประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 552/3
  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพนักเรียน ชุ้น ป.๖ และ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗77/0