สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘586/0
  คู่มือการกรอกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สพฐ. 825/4
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)539/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ290/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗187/0
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 269/1
  การประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพ129/0
  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 64/0
  การส่งใช้เงินยืมราชการโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร62/0
  การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนบนกระดาษคำตอบ 1503/11