การเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT 2194/12
  ด่วนให้ รร.กรอกข้อมูล จุดเน้น ลงตารางข้อมูล  1231/16
  ไฟล์แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 738/3
  แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1121/5
  สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘ 846/1
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)757/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ1559/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 272/1
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 351/1
  การประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพ262/0