ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์37/0
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"67/0
  คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"197/0
  การสัมมนาโครงการมาร์ชชิ่งความดี61/0
  ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 255977/0
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล55/0
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2559171/0
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาฯ 212/3
  ประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม198/0
  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 163/1