แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 662/3
  สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘ 640/1
  คู่มือการกรอกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สพฐ. 1291/7
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)601/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ349/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗197/0
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 279/1
  การประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพ159/0
  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 71/0
  การส่งใช้เงินยืมราชการโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร67/0