ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 201621/0
  การประชาสัมพันธ์การร่วมงาน Thailand STEM Festival 201623/0
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์45/0
  การประกวดแข่งขันโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 154/0
  เลื่อนวันแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด 59/1
  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"28/0
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 255945/0
  ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียน สังกัด สพป.ศก.๑ ปี ๒๕๕๙314/0
  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255959/0
  การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 255979/0