ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ ปี ๒๕๕๘179/0
  การจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔69/0
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ปี ๒๕๕๘ Thailand Global Natural History Day ๒๐๑๕ (TNHD)644/0
  ขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนในสังกัด กลุ่ม CEO เพื่อรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบโครงสรัางหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ3291/0
  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗3564/0
  การประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์1637/0
  สมศ.กำหนดประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2558 1448/1
  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓ 2001/2
  ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 5893/1
  การประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔12160/0