ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน LAS นร.ป.๒,๕/ม.๒ ทุกวิชา สพป.ศก.๑ (๘ เม.ย.๕๘) 1359/11
  แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  889/3
  สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘ 700/1
  คู่มือการกรอกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สพฐ. 1367/7
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)664/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ396/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗212/0
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 297/1
  การประเมินการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพ182/0
  การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 79/0