แจ้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่รายงาน eMEs อ่านออกเขียนได้ ปี ๕๘ ครั้งที่ ๑ 404/7
  ไฟล์แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 546/3
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน LAS นร.ป.๒,๕/ม.๒ ทุกวิชา สพป.ศก.๑ (๘ เม.ย.๕๘) 1611/11
  แบบรายงานประจำปีสถานศึกษาและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  1003/5
  สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT นร.ป.๓ วันที่ ๒๖ กพ.๕๘ 739/1
  คู่มือการกรอกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย สพฐ. 1411/7
  การดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่นหรือระดับเขตพื้นที่ (LAS)692/0
  การเตรียมเอกสารประกอบการรับ - ส่ง นักเรียนไปสนามสอบ416/0
  กำหนดสถานที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗222/0
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 310/1