ประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม142/0
  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 130/1
  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน83/0
  การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาส70/0
  เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559318/0
  โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 (พ.ศ. 2559) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย210/0
  สมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย98/0
  การประกวดภาพวาดเพื่อสันติภาพ (PEACE POSTER) ครั้งที่ 29219/0
  การแข่งขันแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี219/0
  การแข่งขันประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 1 104/0