สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษ ที่ 21

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 (400 ชั่วโมง) รุ่นที่1 ตามแฟ้มแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright foreign language teaching Assistant (FL TA) fellowship Program ประจำปี การศึกษา 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright foreign language teaching Assistant (FL TA) fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565 ตามแฟ้มแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Platform Onling

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Platform Onling จำนวน 13 หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ samsung Innovation Campus-coding for teachers เสริมเทคนิค coaching สอน coding ให้อยู่มือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ samsung Innovation Campus-coding for teachers เสริมเทคนิค coaching สอน coding ให้อยู่มือ ตามแฟ้มแนบ

โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแฟ้มแนบ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 โครงการ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 12 กันยายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ดาว์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website:www.thailocalsu.com

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกัน การกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแฟ้มแนบ