สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24-25 ธัวาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website:www.thailocalus.com

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครัเ้งที่ 18 พ.ศ.

บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร จำกัด จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และ หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร จำกัด จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงาน และร่วมประกวดการแข่งขัน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ ๗”

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงาน และร่วมประกวดการแข่งขัน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓” ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายกสมาคมโภชนาการ แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ จำนวน ๒ รุ้น รหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ