สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ

สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสอนและหลัก 6 ประการแบบมืออาชีพ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังรายละเอียดที่แนบ

อบรมสัมมนาหลักสูตร 300

ศูนย์ส่งเสริมบุคลากรเพื่อสังคม ได้จัดอบรมสัมมนาการบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และพัสดุ จำนวน 7 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบ

เปิดจองหลักสูตรคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู

ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู เปิดจองหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ตามรายละเอียดที่แนบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งอบรมพัสดุจำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งอบรมพัสดุจำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ -๖ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบ

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้วยมหาลัยศิลปากร กำหนดจัดทำโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “หลักสูตรเทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานติดตามผล ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา”รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมตามโครงการพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดที่เป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ”Young Leader Camp”

ด้วย สพฐ.ขอประชาสัมพัธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ”Young Leader Camp” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ด้วยมหวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีและปริญญาโททุกสาขา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ปัดนี้ – 25 กันยายน 2562 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในใบสมัคร แล้วเสนอชื่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายละเอียดตามแนบ