ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น (OBEC AWARDS ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู แห่งชาติ ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม 2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุน การศึกษาดีเด่น (OBEC AWARDS ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม 2564

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเพมหานคร

การประกวดรางวัลหน่วยงานและ ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู จัดอบรม “กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา”และหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง

หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู จัดอบรม “กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา”และหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดฝึกอบรม ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดฝึกอบรมด้านผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ องค์กร หน่วยงานในสังกัด ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ฯ ส่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนวิจัย Fulbright u.s. – ASEAN Visitng Scholar program (USAS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนวิจัย Fulbright u.s. – ASEAN Visitng Scholar program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ