โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษางานวิจัย สังเคราะห์ผลการวิจัยและนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพดารจัดการศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา

ด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมการสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อ การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษา
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความวิชาการด้านการศึกษา (รายละเอียดตามแฟ้มแนบ)

เพิ่มเติมตำแหน่งว่างรับย้ายสายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562

ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประกบอุบัติเหตุจักรยานยนต์เสียหลักล้ม จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาค

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2563 และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน มอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ 2563 และมอบของที่ระลึกให้กับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ผศ.สอ.สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และนายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 16 คน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 รายละเอียดแนบ