คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2565

แบบขอจัดตั้งงบประมาณ 2564 (MS-Excel)

เว็บไซต์เข้าระบบจัดตั้งงบประมาณ Budget-School

ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16,18-19 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564 และขอเชิญบุคลากรหรือผู้สนใจเข้ารับ การฝึกอบรมและตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบ

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

ด้วยสพป.พิษณุโลก เขต ๓ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จากเดิมไปสำนักงานแห่งใหม่ เป็น เลขที่ ๘๘๙ หมู่ ๖ ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2564)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ประกาศรับสมัครข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ขอความอนุเคราห์แจ้งประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มาเพื่อรับทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ จะจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)