นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อราชการการประชุมบุคลากร อัตราจ้าง 7 ตุลาคม 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.1

รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบ ปี 2561

หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
 3. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครู
 4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก บุคลากรตามมาตรา 38ค(2)
 5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
 6. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 7. หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 38ค(2)
 8. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 9. หลักเกณฑ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
 10. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย
 11. หลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งอำนวยการ 3 จังหวัดชายแดนใต้

การดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. การคัดเลือกครูดีเด่น
 2. การสรรหาผู้ทำประโยชน์แก่วงการศึกษา
 3. การคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 4. การพัฒนาก่อนเลื่อนให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 5. คัดเลือกครูดีในดวงใจ
 6. แจ้งการประชุมทางไกล
 7. พัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 8. พัฒนาครูครบวงจร
 9. คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง
 10. หนังสือสั่งการจาก สพฐ.
 11. สภาพอัตรากำลังปีการศึกษา 2561
 12. การย้ายข้าราชการครูกรณีปกติ ปี 2561
 13. สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 14. การสรรหาธุรการโรงเรียน
 15. คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 16. จัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการ
 17. รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 18. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

คู่มือการเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตาม หนังสือ ก.ค.ศ. ว 17 / 2552

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

บริการ e-Service สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ผลการสำรวจความพึงพอใจ สพป.ศก.1 ปี 2561

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี