บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2564

สพป.ศก.๑ รับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ๖ อัตรา

รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

รร.บ้านก้านเหลือง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

โรงเรียนในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2565

แบบขอจัดตั้งงบประมาณ 2564 (MS-Excel)

เว็บไซต์เข้าระบบจัดตั้งงบประมาณ Budget-School

วาระการประชุมบริหารสถานศึกษา 30 พ.ย.63

1.วาระการประชุม 30 พ.ย.63
2.รายงานการประชุม ต.ค.63

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

รายนามผู้มีจิตศรัทธา กฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563