ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ด้วยมหวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีและปริญญาโททุกสาขา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ปัดนี้ – 25 กันยายน 2562 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในใบสมัคร แล้วเสนอชื่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายละเอียดตามแนบ

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(เพิ่มเติม) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชุมสัมมนาวิชาการ

แจ้งการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ส่งเสริการยกระดับวิทยฐานะ ในระดับเชี่ยวชาญ ทำวิจัยอย่างไรให้ถูกใจผู้ประเมิน เอกสารตามแฟ้มแนบ

แจ้งครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 27-28 ก.ค. 2562 รายระเอียดตามแฟ้มแนบ

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร

ขออนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ :การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ เอกสารตามแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรม

ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและบุคลกรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี ๒๕๖๒

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร เทคนิกการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการการสอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติโครงการAustralia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019 โดยให้ดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดตามแนบ