ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่นและผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2564

ประกาศมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตฐาน (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศก. 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามหนังสือ สพป.ศก. 1 ที่ ศธ 04138/ว1682 ลงวันที่ 18 พ.ค. 64 โดยกรอกรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้

เข้ากรอกแบบสำรวจ

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษ ที่ 21

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 (400 ชั่วโมง) รุ่นที่1 ตามแฟ้มแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Platform Onling

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Platform Onling จำนวน 13 หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ