การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ)

เรื่องอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ(ผจ.ปน.มืออาชีพ) ระหว่างวันที่ ๔-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  หนังสือแนบ  อ.พยุห์ อ.วังหิน อ.โนนคูณ2  อ.น้ำเกลี้ยง  อ.เมืองศรีสะเกษ  อ.โนนคูณ  อ.ยางชุมน้อย  อ.กันทรารมย์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับสถานศึกษาและข้าราชการครู หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบy61-348

แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ยฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แฟ้มแนบ y61-347

แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ

สพฐ.ได้แจ้งให้ข้าราชการครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐดำเนินการลงทะเบียนบุคคลเพื่อเตรียมการคัดเลือกด้วยระบบทดสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข้าราชการครู ICT โรงเรียนประชารัฐในสังกัด เข้าไปดำเนินการจัดทำ แบบทดสอบวัดความรู้ด้วนเทคโนโลยี ( ICT  Test) ได้ที่ http://hr.truecorp.co.th/home/th/connextEdExam/login ให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

<< รายชื่อครู ICT รร.ประชารัฐ ทั้งหมด 12 คน >>

 

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน

เชิญประชุมสัมมาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สามคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอีดตามแนบว10.2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบโล่เกียรติคุณให้ศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า รายละเอียดตามแนบมานี้ มข.ว3

ขอเชิญประชุมทางวิชาการ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 รายละเอียดตามแนบ ส.บ.ป.ท.21.2561

ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมถรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รายละเอียดและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  ว343

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน รายรุ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการอบรมจำนวน 12 หลักสูตร จำนวน 51 รุ่น  รายละเอียดตามแนบ

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  รายละเอียดการอบรม