การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น ในวันครู 16 มกราคม 2563

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น ในวันครู 16 มกราคม 2563 ตามแฟ้มแนบ

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู”Active Blended Learning”

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู”Active Blended Learning”โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการลงทะเบียนอบรม ตามรายละเอียดที่แนบ

ชมรมกรรมการและผู้ฝึกสอนครอสเวิร์ด เอแม็ทและคำคม ขอเชิญอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด(ภาษาต่างประเทศ)

ชมรมกรรมการและผู้ฝึกสอนครอสเวิร์ด เอแม็ทและคำคม ขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ตามเอกสารที่แนบ

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 – 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตามเอกสารที่แนบ

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพย์ภาษาไทย

อการค้าจังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพย์ภาษาไทย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตามเอกสารแนบ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการสหกรณ์ออมมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด ขอมอบสิทธิพิเศษให้ส่วนลดค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญจำกัด รายละเอียดตามที่แนบ

สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ

สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสอนและหลัก 6 ประการแบบมืออาชีพ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังรายละเอียดที่แนบ

อบรมสัมมนาหลักสูตร 300

ศูนย์ส่งเสริมบุคลากรเพื่อสังคม ได้จัดอบรมสัมมนาการบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และพัสดุ จำนวน 7 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบ