สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16,18-19 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564 และขอเชิญบุคลากรหรือผู้สนใจเข้ารับ การฝึกอบรมและตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564” รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail: thailocalsu@hotmail.com หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thailocalsu.com ตามแฟ้มแนบ

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพ(ประเทศไทย)ร่วมกับ หน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์ ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย)ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบและจัดทำPA โดยใช้แพลตฟอร์ม รายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64 ตามแฟ้มแนบ

สมาพันธ์แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูด้วยหลักสูตร ที่ผ่านการับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

สมาพันธ์แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูด้วยหลักสูตรที่ผ่านการับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม “การเตรียม เปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และ เก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบัน คุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย”

ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนาหจก.เพื่อครู ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม “การเตรียมเปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และเก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย” ตามเอกสารที่แนบ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญร่วมงานตามโครงการ การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญร่วมงานตามโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่อาสา ของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร รุ่นที่ 1 ปีพุทธศักราช 2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓