โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

“คณะคุรุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑/NACE 2018 :สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นยั่งยืน”  รายละเอียด

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร”การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี”

หลักสูตร”การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ”

หลักสูตร”การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560″

หลักสูตร”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติการด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ”

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาครูฯ และ กลุ่ม DL-ICT ลงนาม วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา