ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ ๑ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนัก ก.พ.ร. แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) เอกสารตามแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม “จิตอาสาดีเด่น”

ขอเชิญชวนบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเสนอประวัติและผลงานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมการคัดเลือกรางวาลดังกล่าว “จิตอาสาดีเด่น” และนำประวัติและผลงานส่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561   รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) สำหรับเด็กปฐมวัย เอกสารตามแฟ้มแนบ ที่ศธ.0517.23/ว01028

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ

ขอประชาสัมพนธ์โครงการประกวด “คร D7Days” สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย  เอกสารตามแฟ้มแนบ  ที่ ศธ.04216/ว1441

ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยให้ข้าราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุปี 2559 เข้าร่วมประชุมวันที่วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 และข้าราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุปี 2560 เข้าร่วมในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เอกสารตามแฟ้มแนบ ที่ ศธ.0572/ว589

การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน

การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลว.25 ก.ย.2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

หนังสือสั่งการ

การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ)

เรื่องอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ(ผจ.ปน.มืออาชีพ) ระหว่างวันที่ ๔-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  หนังสือแนบ  อ.พยุห์ อ.วังหิน อ.โนนคูณ2  อ.น้ำเกลี้ยง  อ.เมืองศรีสะเกษ  อ.โนนคูณ  อ.ยางชุมน้อย  อ.กันทรารมย์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับสถานศึกษาและข้าราชการครู หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบy61-348

แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ยฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แฟ้มแนบ y61-347