สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( SSK1 AWARDS )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำโครงการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( SSK1 AWARDS ) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ตามแฟ้มแนบ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24-25 ธัวาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website:www.thailocalus.com

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครัเ้งที่ 18 พ.ศ.

บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร จำกัด จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และ หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร จำกัด จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น

ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงาน และร่วมประกวดการแข่งขัน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ ๗”

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงาน และร่วมประกวดการแข่งขัน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓” ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓