การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

นางบังอร จันล่องคำ ครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อ-1.doc

ปกชุดที่-1

บทความ-เรื่อง-การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงเหตุผล-นางบังอร-จันล่องคำ

รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

นางบังอร จันล่องคำ ครูชำนาญการพิเศษ

โครงงานบุญบั้งไฟ

บทความเรื่องการจัดประสบการแบบเรกจิโอ-เอมีเลีย-นางบังอร-จันล่องคำ

บทคัดย่อ.doc

ไฟล์นำเสนอการประชุมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศก.1 วันที่ 16 ก.ย.64 เวลา 08.30 -16.30 น.

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๔ หน่วยงาน

ด้วย สพป.เลย ๓, สพป.พิจิตร ๑, สพป.ลำปาง ๒ และ สพป.ประจอบคีรีขันธ์ ๒ รวมจำนวน ๔ หน่วยงงาน แจ้งเรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail กลาง สพป.ศก.๑)

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail กลาง สพป.ศก.๑) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ คือ E-mail : saraban@sisaketedu1.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สพป.ศก.1 ประกาศขายพัสดุ ไม้ยูคาลิปตัส และต้นหูกวาง

สพป.ศก.1 ประกาศขายพัสดุ ไม้ยูคาลิปตัส 2 ต้น และต้นหูกวาง 1 ต้น ผู้สนใจซื้อพัสดุดังกล่าว ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบเสนอราคา ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

B64-009

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564