ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง

ด้วยกรมสรรพากร ได้ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง ตามแบบ QR Code ในการดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อการตรวจสุขภาพ ปี 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูที่ยังไม่ได้รับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับผลตรวจได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายชื่อที่แนบ

การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ อบจ.ศรีสะเกษ เรื่องการรับโอนข้าราชการครู สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งคู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างต้องหาคดีอาญา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ