กำหนดการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ด้วย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกีี่ยวกำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปี พ.ศ. 2561

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติแห่งชาติ ให้ดำเนินการการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NISPA พร้อมทั้งสามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เอกสารตามแฟ้มแนบ

กำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารที่แนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้พุทธสาสนิกชนได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง รายละเอียดตาม

คัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

รร.บ้านยางเครือ ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน

แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งทีึ่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562

  • ด้วย สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แน
  • เอกสารที่แนบ

การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปี2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอให้ สพป. กำชับให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามเอกสารที่จะของบประมาณค่าอารหารกลางวัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ