การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งคู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างต้องหาคดีอาญา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++

การรับหนังสือราชการ

การแต่งกายชุดสีกากี

รูปแบบการแต่งกายสีกากี สุภาพบุุรุษ สตรี

การแต่งกาย ข้าราชการ

รูปแบบการแต่งกายชุดสีกากี สุภาพสตรี บุรุษ

โทษทางวินัย

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังนี้

๑. ภาคทัณฑ์ ไม่ร้ายแรง

๒. ตัดเงินเดือน ไม่ร้ายแรง

๓. ลดเงินเดือน ไม่ร้ายแรง

๔. ปลดออก ร้ายแรง

๕. ไล่ออก ร้ายแรง