ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจะดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาการ จึงประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผูู้มีผลงานดีเด่นให้กับบุคลากรทางการลูกเสือรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดตามลิ้งด้านล่างนี้

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชน “Savezone”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) โดยดำเนินการจัดการประกวดวีดิทัศน์สั้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนร่วมการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปึ 2563 ในรูปแบบของการจัดประกวดแข่งขันให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานด้านการเผยแพรความรู้ด้านประกันภัย ระดับ ม. 1-6 หรือ ระดับ ปวช. 1-3 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

ด้วย มูลนิธิปันปัญญา ได้จัดทำโครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพระบายสี จึงขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน จึงยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริหารของชุมชนตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ทุนการศึกษา Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าสำนักเลขาธิการอาเซียนมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษารัดับปริญญาโทประจำปี 2020 ภายใต้กองทุน ASEAN India Cooperation Fund รายที่แนบมาพร้อมนี้

จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตาม มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรลุภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความตระหนักและการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย