การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลาการทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นทุ่นให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไปจน จบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรคณูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนกาณศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร ตายละเอียดที่ส่งมา ดังนี้

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนมกำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้สนใจ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สพม.เขต 10 ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีวุฒิทางลูกเสือ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

ตามที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา อ.ภูซาง จังหวัดพระเยา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

การฝึกอบบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ ชั้นสูง

ด้วยสโมสรลูกเสือผักไห่ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และสโมสรูกเสือบางปะอิน จะจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อพัฒนาครูผู้บริหารและผู้มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และนำกระบวนการทางลูกเสือไปจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในวิชาลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๓ หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง ในรูปแบบ E-Book เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจได้นำไปปรับประยุต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022

ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 และได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES 2020 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารสภานักเรียน

เลื่อนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho

ด้วย Mizuho Bank ,Ltd. ได้แจ้ง เรื่อง การเลื่อนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลให้ต่อการบริหารจัดการในหลายโครงการของกองทุนฯ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน จึงเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไป