ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรีทอง

เนื่องด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขอเชิญชวนนักเรียนผู้มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามมัญและสายอาชีพ รายละเอียดตามเอกสานแนบบ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในสพป.ศรีสะเกษเขต 1

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร

ขออนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ :การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ เอกสารตามแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรม

ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและบุคลกรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี ๒๕๖๒

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร เทคนิกการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการการสอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก สกจ.

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก สกจ. ประจำปี 2561 เมือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคอนเวนเช็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพมหานคร

โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติโครงการAustralia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019 โดยให้ดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดตามแนบ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ด้วยสำนักงนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร รายละเอียดตามแนบ