สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรม (NEW DLTV)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด ๒๕๘ โรงเรียนในสังกัดเข้าอบรมในครั้งนี้  โดยมีคณะวิทยากร สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นายพิทักษ์  บุญมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล นายสำราญ สาระมู เจ้าพนักงานธุรการ และ นายณัฐวุฒิ  กรไกร ครูธุรการ ###DL-ICT###

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(เพิ่มเติม) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชุมสัมมนาวิชาการ

แจ้งการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ส่งเสริการยกระดับวิทยฐานะ ในระดับเชี่ยวชาญ ทำวิจัยอย่างไรให้ถูกใจผู้ประเมิน เอกสารตามแฟ้มแนบ

แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

แจ้งแบบฟอร์มบักทึกข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

ประกาศโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2

แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๖ เดือน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๕๐ โรงเรียน จำนวน ๒,๗๒๑,๐๐๐ บาท ส่วนโรงเรียน ๘ โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากโรงเรียนได้กรอกข้อมูลไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจสอบและยืนยันไปสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

แจ้งโรงเรียนส่งผลงานประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพนดวน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒          

แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตรอาสารพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ได้กำหนดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน รายละเอียดตามแนบ

แจ้งครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 27-28 ก.ค. 2562 รายระเอียดตามแฟ้มแนบ