ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม)ให้กับโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับดังแฟ้มที่แนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม) ให้กับโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ดังแฟ้มแนบนี้

รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม)

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้าเงป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ จัดการเรียนรวม (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 (ระบุวิชาเอก)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สภาพอัตรากำลังและความต้องการกลุ่มวิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย รายละเอียดดังแฟ้มแนบ

ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดในประกาศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การเรียกทำสัญญาของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่้อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเคติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบปีระมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 อัตรา บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ไปแล้ว นั้น  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ดังรายชื่อที่แนบนี้ประชาสัมพันธ์เข้ารับการสัมภาษณ์6ธค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม จำนวน 25 อัตรา บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังแฟ้มแนบ61-11-108

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัครรายละเอียนดตามแฟ้มแนบนี้ประชาสัมพันธ์ใหม่1ธค61 (1)