การประกวดหนังสั้นและแอมิเนชั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ ขอประชาสัมพันธ์การการประกวดหนังสั้นและแอมิเนชั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ แก่นักเรียน สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 1พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีพุทธ

ด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ ในการจัดซื้อที่ดิน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง

ด้วย เทสโก้โลตัส ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาหารดีให้พี่น้อง ในส่งโครงการเรื่องราว รูปภาพหรือคลิป VDO ตามกติกาและเงื่อนไขเพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณให้กับนักเรียนตลอดท้งปีการศึกษา 2562/2563 รายละเอีียดตามเอกสารที่แนบ

การประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 จะดำเนินการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี จึงขอประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบต่อไป

การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวันเสมาพิทักษ์) ปี 2562

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคักเลือกบุคลากรดีเด่นในหน่วยงาน ปี 2562 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและสามารถดาวน์โหลดรายงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การมาติดต่อราชการอาจไม่สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารที่แนบ

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ตามเอกสารที่แนบ