ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครแข่งขันYoung Inventor Challenge (YIC) 2020 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asti.org.my ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยส่งผลงานไปยังสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพนธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)

ด้วย สพฐ. ร่วมกับ สสวท. มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 (รายละเอียดตามแฟ้มแนบ)

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษางานวิจัย สังเคราะห์ผลการวิจัยและนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพดารจัดการศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา

ด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมการสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย