ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์

ด้วย สพฐ.ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การสัมมนา “วิจัย เปลี่ยนโลก” และ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การสัมมนา “วิจัย เปลี่ยนโลก” และ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ด้วยงานห้องสมุด กองบริการหลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์์โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การแข่งขัน Young Inventors Challenge (YIC) 2019

ด้วย สพฐ. แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventors Challenge (YIC) 2019 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษ

ด้วย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษตามบัญชี ข. และสอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

การสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย

ด้วย สพฐ. ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยส่งบทความภายในวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ