ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-๑๙

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-๑๙ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส

คู่มือการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นโยบายที่ ๑ การวางแผนอัตรากำลังคนกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

นโยบายที่ ๒ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายที่ ๓ การพัฒนาครูและบุคลากร

นโยบายที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายที่ ๕ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รายงานการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔