การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

ด้วย โรงเรียนพุทไธสง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำคู่มือการให้บริการของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล จำนวน ๑๘ ราย ตามรายละเอียดแฟ้มแนบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ