รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุนริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำรายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดดังแนบ

คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือนิเทศฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือนิเทศฯ เป็นรายบุคคล ่20 ราย ดังแนบ

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล จำนวน 2 ราย ดังแนบ

สถิติเรื่องร้องเรียน

กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังแนบ

สถิติการให้บริการ

กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับการร้องเรียน ดังแนบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ดังแนบ

คู่มือร้องเรียนการทุจริตและมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำคู่มือร้องเรียนการทุจริตและมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน ดังแนบ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563

สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ