ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ

ด้วยสโมสรไลน์ออนส์ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุมเพชร นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านยังไม่ได้มารับผลการตรวจสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ท่านที่ยังไม่ได้มารับผลำการตรวจสุขภาพในวันดังกล่าว ขอให้ไปรับได้ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยบริการสุขภาพ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้นที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ”

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ” ดังเอกสารแนบ

ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบการบริการ e-service “ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุม”

ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบการบริการ e-service “ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุม” ดังเอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

ด้วย สพฐ. ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ดังเอกสารที่แนบ

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด แจ้งการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาสี่เผ่าไทย ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2562

แจ้งโรงเรียนรับสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี ๒๕๖๒

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมารับสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ ในราคาเล่มละ ๑๗๐ บาท ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗

แจ้งโรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๗  บัดนี้เสื้อได้มาครบทุกไซต์แล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต  ๑  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๗  มารับได้ที่กลุ่มอำนวยการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐