แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  โอนวันที่ 29  พฤศจิกายน  2561

แนวทางการเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งแนวทางการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แจ้งการโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งการโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561โอนวันที่ 27 พ.ย.2561

แจ้งรับเงินเดือนใหม่ และเงินตกเบิก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้ง รับเงินเดือนใหม่ และเงินตกเบิก  รายละเอียดแนบ

การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจ้งการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562  รายละเอียดดังแนบ

เชิญประชุมการเช่าอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เชิญประชุมการเช่าอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 พ.ย.61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร   รายละเอียดแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (70%)

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 (70%) โอนวันที่ 16 พ.ย. 61  ดังรายละเอียดแนบ

ตัวอย่าง สัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจ้งตัวอย่าง สัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต

ดังรายละเอียดแนบ

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.2561 โอนวันที่ 31 ต.ค.61  รายละเอียดแนบ

ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ)   ส่งรูปแบบรายการพร้อมเอกสารประกอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบมารับหนังสือและเอกสารที่กลุ่มงานพัสดุ โดยด่วน  รายละเอียดดังแนบ