รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (9,000 บาท)

แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Internet

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/2563 (70%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/2563 (70%) ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารอื่นๆ โอนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังแนบ