แจ้งรายละเอียดการโอนเงินรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดบัญชีจัดสรรรายการค่าพาหนะรบั-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 2 (70%) ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 17 ก.ย2563 ธนาคารอื่น โอนวันที่ 21 ก.ย.2563 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/63 ครั้งที่ 2 (30%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 2 (30%) ธนาคารกรุงไทย เงินเข้าวันที่ 17 ก.ย.2563 ธนาคารอื่น เงินเข้า 21 ก.ย.2563 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

รายละเอียดประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 รายละเอียดแนบ

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โอนวันที่ 20 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต,ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน

กุล่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน โอนวันที่ 7 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ