ขอความความอนุเคราะห์ประสานข้าราชการครู ตามรายชื่อที่แนบ ติดต่อ ธนาคารออมสินเพื่อประนอมหนี้

ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประสานข้าราชการครู ตามรายชื่อแนบมาพร้อมนี้ ติดต่อธนาคารเพื่อประนอมหนี้ เอกสารดังแนบ

การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดดังแนบ

แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รายการคำสั่ง รร.

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รายการคำสั่ง รร. โดยตัดข้อความปฏิบัติราชการแทน ออก ใช้ตำแหน่ง ผอ.รร.อนุมัติในคำสั่ง ดังเอกสารแนบ

แจ้งแนวปฏิบัติ การส่งเอกสารยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับสมบูรณ์)

แนวปฏิบัติส่งเอกสารยืมเงิน           คู่มือ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (1)      (ข้อมูลมี 2 ไฟล์ )

เพิ่มเติมเอกสาร ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาครู ปี 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเอกสารเพิ่มเติมประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาครู ปี 2561 รายละเอียดแนบ

การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจังการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ฯ (DLIT) ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีที่แนบ ทำการตรวจนับพร้อมถ่ายภาพและแจ้ง สพป.ศก.1 ภายในวันที่ 12 มิ.ย.61  รายละเอียดดังแนบ

แจ้งรับเช็คค่าปรับ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้ง รร.บ้านหนองโนวิทยา, รร.บ้านหางว่าวโนนบัว รับเช็คค่าปรับ ที่คุณภานิชาฯ แจ้งเพื่อทราบ

เอกสารเพิ่มเติม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเอกสารเพิ่มเติม  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 รายละเอียดดังแนบ

คู่มือ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

 ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้ง  คู่มือแนวทางการการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกอบการเบิกเงินกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการเบิกเงิน กลุ่มลูกจ้างฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดังรายละเอียดแนบ