แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งรายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มครูอัตราจ้างฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มครูอัตราต่าง ๆ ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 288

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 288 ดังรายละเอียดแนบ

รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดแนบ

แจ้งประชาสัมพันธ์กีฬา 5 เขตสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์กีฬา 5 เขตสัมพันธ์

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา 5 เขต สัมพันธ์ ปี 2561 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ)ฯ (ครั้งที่2)

ด้วยกลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) และงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

ขอให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข. และ กสจ.

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข. และ กสจ. ได้ที่ช่องนกกระจอกโรงเรียน

(นางกัญญาวีร์  แก้วประจง) เจ้าหน้าที่                            ขอบคุณค่ะ