รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายใน อ 51

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำร้องขอโอนระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – 3 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังแนบ

ว3412-ลว-8-ต.ค.-64-รับโอนศน-1

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ

การมอบหมายผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค (2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตฐาน (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศก. 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามหนังสือ สพป.ศก. 1 ที่ ศธ 04138/ว1682 ลงวันที่ 18 พ.ค. 64 โดยกรอกรายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้

เข้ากรอกแบบสำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคคล สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564