แผนปฏิบัติการปี 2560

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เสร็จเรียบร้อย จึงแจ้งมาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดต่อไปแผนปฏิบัติการปี 60(1)