แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สพฐ. แจ้งเรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ด้วยสำนักงานประสานงานสมาคมพัฒนาครูไทย แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ดังเอกสารแนบ

กรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง

สพฐ.แจ้งเรื่อง การกำหนดว่ากรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ย้ายที่ตั้งไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ย้ายที่ตั้งไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่ มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “แว่นตาปันสุข”

ศูนย์แว่นไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “แว่นตาปันสุข” รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับหนังสือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางหลักในการรับหนังสือและเอกสารจากหน่วยงานภายนอก โดยขอให้จัดส่งหนังสือทาง e-mail : center@tat.ot.th และถือว่าการตอบรับอัตโนมัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงกำหนดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดชดเชย จำนวน ๑ วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ