สพฐ.แจ้งประกาศเรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)

ด้วย สพฐ. แจ้งประกาศเรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือแจ้งเรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา มาเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงาน โดยจะต้องให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. แจ้งแนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล)

ด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการแห่งใหม่

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการแห่งใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร แจ้งเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ