ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง (พระอารามหลวง ) ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้มีสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ประกอบอยู่ด้วยนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้รับทราบข้อมูลการจัดพิธี และมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลในพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ดังนี้

                     ๑. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

                     ๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม

                     ๓. ร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน

                     ๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   

                     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๐ ๒๐๕๗ ในวัน และเวลาราชการ                  

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นายไชยา อินทะเสน และนายชนัฐชัย ตาควัน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะตรวจติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิงประจักษ์ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนที่ขอรับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๕ คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายเอกอมร ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ////////

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการในสังกัด อีกทั้ง เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และลูกจ้างในสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการตามปกติ/////////

ศรีสะเกษจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2561 รวมทั้ง มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาที่นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดนิทรรศการฐานกิจกรรม Activity Based Learning “รวมพลังเด็กเก่ง ดี มีศีล 5” ให้แก่นักเรียนทุกคน โดยมี พระอาจารย์พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมด้วย นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างเยาวชนคนดีของชาติ และร่วมปลูกฝังการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเด็กนักเรียนต่างได้รับความรู้ พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม มีการออกบูธ แจกของรางวัล และออกร้านบริการอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีที่นำมามอบให้กันถ้วนหน้า และตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีล 5 เป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนจาก 65 โรงเรียน จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผ่านระบบ Teleconference

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีกำหนดการติดตามเชิงประจักษ์ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เตรียมความพร้อมรับการติดตาม โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) จะสุ่มเลือกสถานศึกษาเข้ารับการติดตามตรวจสอบใน ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานฯ เป็นคณะกรรมการผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ออกไปตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.อ.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ///////