สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการจาก รมว.ศึกษาธิการ ที่ ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์ จันดา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชานุวัตร ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ให้การต้อนรับ

ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้เตรียมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Boot Camp, โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู), โครงการอาหารกลางวันนักเรียน, สะเต็มศึกษา, การอ่านออก เขียนได้, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง New DLTV DLIT, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนสุจริต, มอนเตสซอรี, การประกันคุณภาพ และงานอาชีพ เป็นต้น ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 169 คน////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นำเสนอ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5 / 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม 5203 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ โดยมี นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม ประธานกรรมการเขตฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีสะเกษเกมส์”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีสะเกษเกมส์” โดยมี นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ศรีสะเกษเกมส์” และคำขวัญประจำการแข่งขัน คือ “เกมส์แห่งความสมานฉันท์” โดยใช้สัญลักษณ์มาสคอต เป็นรูปทุเรียนภูเขาไฟถือคบเพลิง ซึ่งกีฬาปันจักสีลัด ได้กำหนดตารางการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2561 โดยมีตัวแทนนักกีฬาภาค 3 จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร และศรีสะเกษ มีนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อจัดลงกรอบอัตรากำลัง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดตัวชี้วัด และค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ,วังหิน, น้ำเกลี้ยง และพยุห์ เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๗๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการดำเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อฝึกหัดเยาวชนให้เป็นผู้ประพฤติและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันภัยยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งลูกเสือที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าที่เป็น “สายตรวจ” ภายในโรงเรียน ตรวจตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในและรอบสถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมการเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้ง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ คณะวิทยากร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//////

ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และคณะทำงานกองทุนฯ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ได้เยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวแบบครบวงจร สามารถเก็บผลผลิตมาประกอบอาหารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทาน และตรวจเยี่ยมโรงประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้ให้ข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยใช้โปรแกรมการจัดอาหารกลางวัน Thai school lunch รวมทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ และคณะ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑///////

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) อำเภอวังหิน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) จำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบดัวย โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๕ คน คณะครู จำนวน ๔๖ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี มีวินัย และความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ให้เป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถดำรงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับพระวิทยากร ประกอบด้วย พระครูสุวิมล ธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว และพระมหาบรรจง อารยธัมโม เจ้าอาวาสวัดบ่อแก้ว โดยมี นายธนาวุธ แสงใสแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ ๔๐ (บ่อแก้ว) เป็นผู้กล่าว และมี นายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด นายวรวิทย์ จิตสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว นายมหัสศักดิ์ บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ นายธีระวัฒน์ ประมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างสะแบง นายเสมอ สุทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นายถนัด ใสกระจ่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว นายสุดใจ ศิริบุตร ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว นายประมวล อัสพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านนิคมซอย ๓ และนายสมบูรณ์ ทองมันปู ผู้ใหญ่บ้านนิคม ซอย ๔ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//////