สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) สายงานบริหารการศึกษา และสายงานศึกษานิเทศก์   โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

โครงการจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้าและบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการสวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย เลขาธิการ สกสค. (นายธนพร สมศรี) ข้อที่ ๒ เรื่อง จัดส่วนลดสินค้าและบริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.otep.sisaket นอกจากนี้ ยังมีบริการตามโครงการนี้ในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ Website ของ สกสค.จังหวัดนั้นอีกด้วย

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ร.ร.บ้านหนองถ่ม (คุรราษฎร์อนุสรณ์) และ ร.ร.บ้านหนองแวง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรราษฎร์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านหนองแวง ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” ร่วมกับ โรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 484 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู เข้ารับมอบโล่รางวัลในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดให้มีการประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.และ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมพลังบุญ มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ นายจิมจง ทองคำวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รมช.ศึกษาธิการ มอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรวิทยากรแกนนำและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งมอบธง โล่รางวัล ประกวดระเบียบแถว ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบวุฒิบัตรวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด และมอบมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 ส่วนราชการต่าง ๆ คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้การต้อนรับ//// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อชี้แจง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวสุวรรณี สีหาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายทรงวุฒิ ศรล้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรรณภา บุตรวงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แจ้งว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าอุทยานแห่งชาติ โดยสารเคมีที่พบในครีมกันแดดมีส่วนทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธุ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3), Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate), 4 Methylbenzylid Camphor (4MBC) และ Butylparaben เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง และระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา ๒๐ ประกอบมาตร ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ หรือสแกน OR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ คำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ได้รับทราบถึงสาระน่ารู้ บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเฉพาะโครงการอันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) เช่น โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายโกสินทร์ รัตนคร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๕๙๒ ๔๒๙๒ หรือ ๐ ๒๑๔๑ ๙๑๖๔