ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน (Cluster14) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โปรดกรอกรายชื่อบุคลากรในโรงเรียนของท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับเช่า Internet โรงเรียน จำนวน 3 คน ส่งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูธุรการโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม “จิตอาสาดีเด่น”

ขอเชิญชวนบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเสนอประวัติและผลงานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมการคัดเลือกรางวาลดังกล่าว “จิตอาสาดีเด่น” และนำประวัติและผลงานส่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561   รายละเอียด

การสำรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1ที่ใช้เครือข่าย Uninet

ด้วยคณะทำงานโครงการผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (ConnextED) จะดำเนินการสำรวจอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จึงขอให้ทางโรงเรียนที่มีรายชื่อแนบมานี้ อำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานสำรวจดังกล่าว ตามความเหมาะสม ดังรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาด้วยนี้

<< รายชื่อโรงเรียนที่จะทำการสำรวจ >>

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดและแบบฟอร์ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  รายละเอียดการอบรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดและแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการที่แนบมานี้ เอกสารแนบ

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

“คณะคุรุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑/NACE 2018 :สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นยั่งยืน”  รายละเอียด

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร”การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี”

หลักสูตร”การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ”

หลักสูตร”การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560″

หลักสูตร”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติการด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ”