การสำรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1ที่ใช้เครือข่าย Uninet

ด้วยคณะทำงานโครงการผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (ConnextED) จะดำเนินการสำรวจอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จึงขอให้ทางโรงเรียนที่มีรายชื่อแนบมานี้ อำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานสำรวจดังกล่าว ตามความเหมาะสม ดังรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาด้วยนี้

<< รายชื่อโรงเรียนที่จะทำการสำรวจ >>

คำสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ สพป.ศก.๑ และโรงเรียนในสังกัด

สพป.ศก.๑ แจ้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ สพป.ศก.๑ และโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< คำสั่ง สพป.ศก.๑ >>

ผลการวิเคราะห์ Pre ONET ปีการศึกษา 2560

ผลการวิเคราะห์ Pre ONET ปีการศึกษา 2560

 

<< ผล Pre O-NET ปี 2561>>

ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.ศธ. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง กรอกแบบสำรวจอินเทอร์เน็ต รร.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง กรอกแบบสำรวจอินเทอร์เน็ต รร. ผ่านเว็บไซต์ ตามความเป็นจริง เพื่อที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลนี้ไปพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษาต่อไป

 

<< แบบสำรวจอินเทอร์โรงเรียน ปี 2561 >>

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาครูฯ และ กลุ่ม DL-ICT ลงนาม วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา