แจ้งรายละเอียดการโอนเงินรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดบัญชีจัดสรรรายการค่าพาหนะรบั-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 2 (70%) ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 17 ก.ย2563 ธนาคารอื่น โอนวันที่ 21 ก.ย.2563 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/63 ครั้งที่ 2 (30%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/63 ครั้งที่ 2 (30%) ธนาคารกรุงไทย เงินเข้าวันที่ 17 ก.ย.2563 ธนาคารอื่น เงินเข้า 21 ก.ย.2563 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

รายละเอียดประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 รายละเอียดแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โอนวันที่ 20 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ