แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ปีการศึกษา 2561 โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งรายการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังแนบ

แจ้งแนวปฏิบัติในการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ปีงบประมาณ 2562

  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวปฏิบัติในการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข/กสจ.

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข./กสจ. ได้ที่ช่องนกกระจอกโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ส่วนหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้พิมพ์ในสลิปเงินเดือน

(นางกัญญาวีร์ พาประจง)

ตัวอย่างแบบจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ) 9,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ) รายละเอียดดังแนบ

รายงานงบทดลองเดือนธ.ค.2561

การรายงานข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหนังสือ เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 ปี 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ปี 2562

ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท