รายละเอียดตกเบิกค่าเช่าบ้าน เดือน สิงหาคม โอนวันที่ 14 กันยายน 2564

รายละเอียดโอนเงินยืมราชการ, ค่าใช้จ่ายในการอบรม,ค่าจ้างเหมาบริการ,รายได้ค่าปรับ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินยืมราชการ, ค่าใช้จ่ายในการอบรม,ค่าจ้างเหมาบริการ,รายได้ค่าปรับ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โอนวันที่ 13 กันยายน 2564 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินยืมราชการ ค่าตอบแทนฯ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินยืมราชการ ค่าตอบแทนฯ โอนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการยาเสพติด โครงการปลูกพลัง KIT โอนวันที่ 8 กันยายน 2564 รายละเอียดแนบ

กำหนดเวลาการนำส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งคืนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แจ้งกำหนดการเบิกค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Inter Net และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า-ประปา) จากค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Inter Net ของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุนบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โอนธนาคารกรุงไทย วันที่ 7 กันยายน 2564 โอนธนาคารอื่นๆ วันที่ 9 กันยายน 2564 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินครูธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายละเอียดโอนเงิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท โอนธนาคารกรุงไทย วันที่ 7 กันยายน 2564 โอนธนาคารอื่นๆ วันที่ 9 กันยายน 2564 รายละเอียดดังแนบ