รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน15,000 บ. ครูวิกฤต นักการภารโรงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดประกอบการขอเบิกค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 บาทประจำเดือน กันยายน 2563 (ฉบับแก้ไข)

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบการขอเบิก ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โอนวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2563