รายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Facebook

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง การเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ Facebook Live สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแจ้งกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการสำรวจผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 (ด้านเศรษฐกิจ)

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการสำรวจผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 (ด้านเศรษฐกิจ) โดยขอความร่วมือให้บุคลากรทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างตำแหน่งธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน เมษายน 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างตำแหน่งธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 รายละเอียดดังแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร.ร.บ้านหอยโนนดู่ อ.ยางชุมน้อย

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ อำเภอยางชุมน้อย ที่ถูกลมพายุฝนพัดถล่ม ทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ พร้อมด้วย คณะครู ให้การต้อนรับ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยมีประกาศให้โรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ณ สถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกห้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น ๑๒๐ วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เช่น กรณีบัตรหมดอายุ วันบัตรหมดอายุ จะปรากฏบนหน้าบัตรเดิม ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการยื่นขอมีบัตรใหม่ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ ในห้วงระยะเวลานี้ สามารถยื่นคำขอได้ถึงภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ และบัตรใบนั้นยังคงมีสถานะปกติ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ถือบัตรสามารถ ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ ยืนยันตัวตนในห้วงระยะเวลาขยายวันขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปลี่ยนบัตร ในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ถือบัตรนำบัตรมาแสดง เพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยยังมิได้ไปดำเนินการขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรในห้วงเวลานี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก หรืออาจมีการปิดสถานที่ให้บริการทำบัตรดังกล่าวในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

ปฏิทินแนวทางการรับนักเรียน 2563

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่าง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กับ ลูกจ้างประจำ / อัตราจ้าง และยามรักษาการณ์

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ ลูกจ้างประจำ / อัตราจ้าง และยามรักษาการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการทำงาน โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019////// ปาริชาติ อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)////// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว