ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2560 คือ ประเภทผู้สนับสนุน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประเภทผู้บริหาร นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ประเภทผู้สอน นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) นางชินวงค์พงษ์ สีดาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นายวิรัตน์ พันรอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ นายวรวงษ์ จักรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเวาะ นายประสิทธิ์ ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา พิธีมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 โดย นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ คือ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนดำเนินโครงการผ่านการประเมิน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม นางวชิราภรณ์ นามวงศ์ ครูผู้ดำเนินการโครงการ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ เกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนเต็ม (จาก สพฐ. และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) จำนวน 2 คน คือ เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีแสงเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง ด้านภาษา เด็กชายก้องภพ บัวจูม โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย ด้านคำนวณ เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง 10 อันดับแรก จำนวน 10 โรงเรียน เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสูง 10 อันดับแรก จำนวน 10 โรงเรียน เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 – 120 คน (ขนาดเล็กพิเศษ  ขนาดเล็ก) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง 10 อันดับแรก เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป (ขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง 10 อันดับแรก เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 108 โรงเรียน เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้น จำนวน 94 โรงเรียน เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกัน จำนวน 68 โรงเรียน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 ระดับจังหวัด ให้สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลในกลุ่ม A จำนวน 7 โรงเรียน คือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอวังหิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านหนอปลาเข็งกอไหล่ อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านจิกกะลา อำเภอกันทรารมย์ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๑ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท////////

แจ้งกรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 8 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ได้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งกรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 8 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้  รายละเอียดดังแนบ

การขอรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (KTB Corporate Online) ขอให้โรงเรียน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ การเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนฯ ดังรายละเอียดแนบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

แบบติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาแบบติดตามอาหารกลางวัน

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดมา////////

แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 7 วันที่ 11-12 ส.ค.61 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 7 วันที่ 11-12 ส.ค.61 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ

ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิงไอ, หัววัวหนองนารี, บกขี้ยาง  ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ รายละเอียดดังแนบ

รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ : ติณภพ สีดากุล

นายติณภพ สีดากุล รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< บทคัดย่อ >>

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่คุณธรรมธ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่คุณธรรม” และพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองสุข รวยสูงเนิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการอบรม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การจัดการอบรมขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข้าสู่การปฏิบัติ พร้อมน้อมนำเอากระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 10 ที่ให้สร้างคนดีให้บ้านเมือง ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ และยอมรับในกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม แก่ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคน เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สามารถกำหนดและปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรคุณธรรม ได้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องสืบไป เพื่อสร้างภาวะผู้นำด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 258 โรงเรียน เพื่อสร้างทักษะ ความมั่นใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถนิเทศ ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน คือ รุ่นที่ 1 จัดอบรมสร้างความตระหนัก รู้ เข้าใจ และยอมรับในการสร้างองค์กรคุณธรรม แก่ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จำนวน 100 คน รุ่นที่ 2 จัดการอบรมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.จำนวน 258 คน////////

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับสถานศึกษาและข้าราชการครู หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบy61-348