กำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารที่แนบ

ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้พุทธสาสนิกชนได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง รายละเอียดตาม

คัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒฯาคลังสารสนเทศดิจิทัลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการสถานศึกาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รร.บ้านยางเครือ ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมฌาปนกิจสมเคราะห์ครูจังหวัดศรีะเกษ (ฌค.ศก.) แจ้งขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งทีึ่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562

  • ด้วย สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แน
  • เอกสารที่แนบ